Район Кремиковци обявява конкурс за отдаване под наем на сграда за склад със застроена площ 94 кв.м.

На основание чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 30, ал. 3 и чл. 31 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и Заповед № СОА16-РД09-416/07.01.2016 г.

ОБЯВЯВА КОНКУРС

1. За отдаване под наем на следния общински имот - частна общинска собственост, находящ се на територията на район „Кремиковци”, съгласно обявата на информационното табло на района:
Сграда за склад със застроена площ 94 кв.м., намиращ се в кв. „Враждебна” с идентификатор 68134.8550.648.1 и прилежащ терен с идентификатор 68134.8550.648 , АОС № 2886/02.04.2015 г. 

Специфични условия за конкурса: за склад 

Начална конкурсна наемна цена: 216,00 лв./месец, без ДДС.

ОБЩА ЗАБЕЛЕЖКА:

1. Върху наемната цена на обекта ще се начислява ДДС.

2. Цена на конкурсната документация: 60.00 лв. с ДДС.

3. Гаранцня за участие в конкурса: 120.00 лв.

4. Място за закупуване на конкурсната документация: Център за административно и информационно обслужване - район „Кремиковци”, кв. Ботунец 1870, ет. 1, всеки работен ден от 15.02.2016 г. до 15.03.2016 г. от 8.30 до 16.30 часа.

5. Място и краен срок за подаване на офертите за участие (лично или чрез пълномощник): Център за административно и информационно обслужване - район „Кремиковци”, кв. Ботунец - 1870, ет. 1, до 15.03.2016 г. включително - всеки работен ден от 8.30 до 16.30 часа.

6. Място, дата и час за провеждане на конкурса: Район „Кремиковци”, кв. Ботунец - 1870, 16.03.2016 г. от 10.00 часа.

7.Организатор на конкурса: СО - район „Кремиковци” - кв. Ботунец 1870, тел. 02/994-52-61

17.02.2016