Район Кремиковци обявява конкурс за отдаване под наем на сграда в кв. Ботунец за зъботехническа лаборатория

На основание чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 30, ал. З и чл. 31 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и Заповед № СОА16-РКР09-755/15.04.2016 г.

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за отдаване под наем на следния недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се на територията на район „Кремиковци”, съгласно обявата на информационното табло на района: Сграда с идентификатор 68134.8360.1980.4 със застроена площ 165 кв.м, находяща се на ул. „Васил Левски“ № 2, кв. Ботунец, район „Кремиковци“, АОС № 2830/28.07.2014 г. 

Специфични условия за конкурса: зъботехническа лаборатория

Начална конкурсна цена: 186 лв./месец без ДДС 
   
ОБЩА ЗАБЕЛЕЖКА:

1. Върху наемната цена на обекта ще се начислява ДДС.

2. Цена на конкурсната документация: 60.00 лв. с ДДС. 

3. Гаранция за участие в конкурса: 120.00 лв. 

4. Място за закупуване на конкурсната документация: Център за административно и информационно обслужване - район „Кремиковци”, кв. Ботунец 1870, ет. 1, всеки работен ден от 8.30 до 16.30 часа. 

5. Място и краен срок за подаване на офертите за участие (лично или чрез пълномощник): Център за административно и информационно обслужване - район „Кремиковци”, кв. Ботунец - 1870, ет. 1, от 26.04.2016 г. до 26.05.2016 г. включително, всеки работен ден от 8.30 до 16.30 часа. 

б. Място, дата и час за провеждане на конкурса: Район „Кремиковци”, кв. Ботунец - 1870, 27.05.2016 г. от 10:30 часа

7. 0рганизатор на конкурса: СО - район „Кремиковци”, кв. Ботунец - 1870, тел. 02/994-52-61, e-mail: sokre@abv.bg

26.04.2016