Район „Кремиковци“ обявява конкурс за отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост, находящи се на територията на район „Кремиковци“, с предназначение: зъботехническа лаборатория и медико-диагностична лаборатория

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 19, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за общинската собственост, чл. 30, ал. 1 и чл. 31, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичен общински съвет и чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА, и във връзка със Заповед № СОА21-РД09-1542/19.11.2021 г. на СО

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

1. За отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост, находящи се на територията на район „Кремиковци“, съгласно обявата, публикувана на електронната страница на СО, в един национален ежедневник, както и на сградата на районната администрация, представляващ:

Обособена позиция № 1:

Сграда с площ от 165 кв. м, с идентификатор 68134.8360.1980.4, съгласно КККР, одобрен със Заповед № РД-18-61/27.09.2010 г. на ИД на АГКК,  разположена в имот с идентификатор 68134.8360.1980, находяща се в кв. „Ботунец“, ул. „Васил Левски“ № 2, СО – район „Кремиковци“, АчОС № 2830/28.07.2014 г.

Специфични условия за конкурса: зъботехническа лаборатория.

Начална конкурсна месечна наемна цена: 443,50 лв./месец без ДДС.

Обособена позиция № 2:

Част от сграда с площ 21,15 кв. м, с идентификатор 07140.8092.940.3, цялата с площ от 466 кв. м, съгласно КККР, одобрен със Заповед № РД-18-60/14.09.2010 г. на ИД на АГКК,  разположена в имот с идентификатор 07140.8092.940, находяща се в гр. Бухово, ул. „Стефан и Велко“ №2 (бивша поликлиника), СО – район „Кремиковци“, АчОС № 1937/08.06.2012 г.

Специфични условия за конкурса: медико-диагностична лаборатория.

Начална конкурсна месечна наемна цена: 64,00 лв./месец без ДДС.

ОБЩА ЗАБЕЛЕЖКА:

1. Върху наемната цена на обекта ще се начислява ДДС;
2. Цена на конкурсната документация: 60 лв. с ДДС;
3. Гаранция за участие в конкурса: 120 лв.
4. Място за закупуване на конкурсната документация: Център за административно и информационно обслужване – район „Кремиковци“, кв. „Ботунец“, п.к. 1870, ул. „Челопешко шосе“ № 267, вх. Б, ет. 1, всеки работен ден от 06.12.2021 г. до 10.01.2022 г., включително от 8:30 до 17:00 часа.
5. Място и краен срок за подаване на офертите за участие (лично или чрез пълномощник): Център за административно и информационно обслужване – район „Кремиковци“, кв. „Ботунец“, п.к. 1870, ул. „Челопешко шосе“ № 267, вх. Б, ет. 1, всеки работен ден от 06.12.2021 г. до 10.01.2022 г., включително от 8:30 до 17:00 часа.
6. Място, дата и час за провеждане на конкурса:
- Район „Кремиковци“, кв. „Ботунец“
, п.к. 1870, ул. „Челопешко шосе“ № 267, вх. Б, ет. 1, на 11.01.2022 г. от  10:00 часа.
7. Организатор на конкурса:
- СО – район „Кремиковци“ – кв. „Ботунец“, п.к. 1870, ул. „Челопешко шосе“ № 267, тел. 02/994 52 61, e-mail:sokre@abv.bg

 

 

КМЕТ НА РАЙОН „КРЕМИКОВЦИ“:

                                              /ЛИЛИЯ ДОНКОВА/

06.12.2021