Район „Кремиковци” обявява конкурс за отдаване под наем на имот – публична общинска собствсност, находящ се на територията на район „Кремиковци”

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Район "Кремиковци" – СО, на основание чл. 14, ал. 7, във връзка с ал. 2 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 30, ал. 1 и чл. 31 от Наредбата за условията и реда за провеждане на тьргове и конкурси и Заповед № СОА19-РД09-704/16.05.19 г., съобщава

1. За отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, находящ се на територията на район „Кремиковци”, сьгласно обявата на информационното табло на района, представляващ:

Сграда с идентификатор 16448.7721.244.4, представляваща помещение за аптека с площ 41,00 кв. м, находящо се в с. Горни Богров, ул. „Трети март“ № 12, район „Кремиковци”, АОС № 1601/12.09.2011 г.

Специфични условия за конкурса: аптека.

Начална конкурсна наемна цена: 251,00 лв./месец.

ОБЩА ЗАБЕЛЕЖКА:

1. Върху наемната цена на обекта ще се начислява ДДС.
2. Цена на конкурсната документация: 60.00 лв. с ДДС.
3. Гаранция   за участие в конкурса: 120.00 лв.
4. Място за закупуване на конкурсната документация: Център за административно и информационно обслужване –район „Кремиковци", кв. "Ботунец" – 1870, ул. „Челопешко шосе“ № 267, вх. Б, ет. 1, всеки работен ден от 07.06.2019 г. до 08.07.2019 г. включително от 8.30 до 16.30 часа.
5. Място и краен срок за подаване на офертите за участие (лично или чрез пълномощник): Център за административно и информационно обслужване – район „Кремиковци", кв. "Ботунец" – 1870, ул. „Челопешко шосе“ № 267, вх. Б , ет. 1. от 07.06.2019 г. до 08.07.2019 г. включително – всеки работен ден от 8.30 до 16.30 часа.
6. Място,  дата и час за провеждане на конкурса:

- Район „Кремиковци”, кв. "Ботунец" – 1870, ул. „Челопешко шосе“ № 267, вх. Б, ет. 1 на 09.07.2019 г. от 11:00 часа.

7. Организатор на конкурса: СО – район „Кремиковци” – кв. "Ботунец" – 1870, тел. 02/994-52-61, e-mail: sokre@abv.bg


 

07.06.2019