Район "Кремиковци" обявява конкурс за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, за стоматологичен кабинет, находящ се на територията на район „Кремиковци”

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН КРЕМИКОВЦИ

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 30, ал. 1 и чл. 31 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и Заповед № СОА19-РД98-28/05.08.19 г.

ОБЯВЯВА КОНКУРС

1. За отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, находящ се на територията на район „Кремиковци”, съгласно обявата на информационното табло на района:

Част от имот – публична общинска собственост, помещение с площ 11 кв. м, находящо се на втория етаж в сградата, с идентификатор 22304.7891.9790.1 – Здравна служба – с. Долни Богров, р-н „Кремиковци”. Начална месечна конкурсна наемна цена – 26,00 лв./месец без ДДС. Специфични условия за конкурс: стоматологичен кабинет.

ОБЩА ЗАБЕЛЕЖКА:

1. Върху  наемната цена на обекта ще се начислява ДДС.
2. Цена  на конкурсната документация: 60,00 лв. с ДДС.
3. Гаранция за участие в конкурса: 120,00 лв.
4. Място за закупуване на конкурсната документация: Център за административно и информационно обслужване – район „Кремиковци”, кв. "Ботунец", 1870, ул. „Челопешко шосе“ № 267, вх. Б, ет. 1, всеки работен ден от 25.09.2019 г. до 24.10.2019 г. от 8:30 до 16:30 часа.
5. Място и краен срок за подаване на офертите за участие (лично или чрез пълномощник): Център за административно и информационно обслужване – район „Кремиковци”, кв. "Ботунец" – 1870, ул. „Челопешко шосе“ № 267, вх. Б, ет. 1, от 25.09.2019 г. до 24.10.2019 г. включително – всеки работен ден от 8:30 до 16:30 часа.
6. Място, дата и час за провеждане на конкурса:
– Район „Кремиковци”, кв. "Ботунец" – 1870, ул. „Челопешко шосе“ № 267, вх. Б, ет. 1, 25.10.2019 г. от 10:30 часа.
7. Организатор на конкурса: 
СО – район „Кремиковци” – кв. "Ботунец" 1870, тел. 02/994-52-61, e-mail: sokre@abv.bg


 

25.09.2019