Район "Кремиковци" обявява конкурс за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, със специфично конкурсно условие – за складова база

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 14, ал. 7  от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 30, ал. 1 и чл. 31 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и Заповед № СОА20-РД09-2112/06.07.20 г.


ОБЯВЯВА КОНКУРС

1. За отдаване под наем на  имот – публична общинска собственост, находящ се на територията на район „Кремиковци”, съгласно обявата  на информационното табло на района, представляващ:
Обособена част с площ 386 кв. м от имот – публична общинска собственост, актуван с АОС № 2935/16.05.2016 г. на СО – район „Кремиковци“, находящ се в СО – район „Кремиковци“, кв. "Ботунец", ул. „Зорница“, с идентификатор 68134.8360.513:
- Начална месечна конкурсна наемна цена, определена от сертифициран оценител, сключил рамков договор със Столична община съгласно Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на СО – 250,00 лв., без ДДС;
- Специфично конкурсно условие – за складова база.


ОБЩА ЗАБЕЛЕЖКА:


1. Върху наемната цена на обекта ще се начислява ДДС.
2. Цена на конкурсната документация: 60,00 лв. с ДДС.
3. Гаранция за участие в конкурса: 120,00 лв.
4. Място за закупуване на конкурсната документация: Център за административно и информационно обслужване – район „Кремиковци”, кв. "Ботунец", 1870, ул. „Челопешко шосе“ № 267, вх. Б, ет. 1, всеки работен ден от 29.07.2020 г. до 28.08.2020 г. включително, от 8:30 до 16:30 часа.
5. Място и краен срок за подаване на офертите за участие (лично или чрез пълномощник): Център за административно и информационно обслужване – район „Кремиковци”, кв. "Ботунец" – 1870, ул. „Челопешко шосе“ № 267, вх. Б , ет. 1, от 29.07.2020 г. до 28.08.2020 г.  включително – всеки работен ден от 8:30 до 16:30 часа.
6. Място, дата и час за провеждане на конкурса:
- Район „Кремиковци”, кв. "Ботунец", 1870, ул. „Челопешко шосе“ № 267, вх. Б, ет. 1, на  31.08.2020 г. от 10:30 часа.
7. Организатор на конкурса:
СО – район „Кремиковци” – кв. "Ботунец", 1870, тел. 02/994-52-61, e-mail:
sokre@abv.bg

 

КМЕТ НА РАЙОН „КРЕМИКОВЦИ”:  ...ПП.....                      
                                                              /ЛИЛИЯ ДОНКОВА/

29.07.2020