Район „Кремиковци” обявява конкурс за отдаване под наем на имот, публична общинска собственост – помещение за аптека

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 14, ал. 7 и във връзка с ал. 2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 30, ал. 1 и чл. 31 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и Заповед № СОА19-РД09-695/16.05.19 г.

ОБЯВЯВА КОНКУРС

1. За отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, находящ се на територията на район „Кремиковци”, съгласно обявата на информационното табло на района, представляващ:

Сграда с идентификатор 68134.8553.932.1, представляваща помещение за аптека, включително с помощни помещения (№ 1 – 7) с обща площ 57,60 кв. м, находища се в кв. "Враждебна", ул. „28-ма“, район „Кремиковци”, АОС № 2487/22.11.2012 г.

Специфични условия за конкурса: аптека.

Начална конкурсна наемна цена: 280.00 лв./месец

ОБЩА ЗАБЕЛЕЖКА:

1. Върху наемната цена на обекта ще се начислява ДДС.
2. Цена на конкурсната документация: 60.00 лв. с ДДС.
3. Гаранция за участие в конкурса: 120.00 лв.
4. Място за закупуване на конкурсната документация:
Център за административно и информационно обслужване –район „Кремиковци”, кв. "Ботунец", 1870, ул. „Челопешко шосе“ № 267, вх. Б, ет. 1, всеки работен ден от 28.05.2019 г. до 26.06.2019 г. включително от 8.30 до 16.30 часа.
5. Място и краен срок за подаване на офертите за участие (лично или чрез пълномощник): Център за административно и информационно обслужване – район „Кремиковци”, кв. "Ботунец" – 1870, ул. „Челопешко шосе“ № 267, вх. Б , ет. 1, от 28.05.2019 г. до 26.06.2019 г. включително – всеки работен ден от 8.30 до 16.30 часа.
6. Място, дата и час за провеждане на конкурса:

- Район „Кремиковци”, кв. "Ботунец" – 1870, ул. „Челопешко шосе“ № 267, вх. Б, ет. 1 на 27.06.2019 г. от 11:00 часа.

7. Организатор на конкурса:

CO – район „Кремиковци” – кв. "Ботунец", 1870, тел. 02/994-52-61, e-mail: sokre@abv.bg.

 

КМЕТ НА РАЙОН „КРЕМИКОВЦИ"

                                                            /ИВАЙЛО ПАНЕВ/

 

31.05.2019