Район "Кремиковци" обявява конкурс за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, находящ се на територията на район „Кремиковци” – за стоматологичен кабинет

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 14, ал. 7 във връзка с ал. 2 от Закона за общинската собственост  и във връзка с чл. 30, ал. 1 и чл. 31 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси  и Заповед № СОА20-РД09-2178/16.07.20 г.

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

1. За отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, находящ се на територията на район „Кремиковци”, съгласно обявата  на информационното табло на района, представляващ:

Помещение за стоматологичен кабинет – публична общинска собственост, с площ 18,00 кв. м, на първи етаж в четириетажна сграда за образование на 162. ОУ „Отец Паисий“, с идентификатор 68134.8360.767.1, находящ се в гр. София, кв. "Ботунец", ул. „Свобода“ № 10, район „Кремиковци“, актуван с АОС № 2934/16.05.2016 г.:

- Начална месечна конкурсна наемна цена, определена от сертифициран оценител, сключил рамков договор със Столична община съгласно Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на СО – 92 (деветдесет и два) лева, без ДДС;

- Специфично конкурсно условие – за стоматологичен кабинет.

 

ОБЩА ЗАБЕЛЕЖКА:

1. Върху наемната цена на обекта ще се начислява ДДС.

2. Цена на конкурсната документация: 60,00 лв. с ДДС.

3. Гаранция за участие в конкурса: 120,00 лв.

4. Място за закупуване на конкурсната документация: Център за административно и информационно обслужване – район „Кремиковци”, кв. "Ботунец", 1870, ул. „Челопешко шосе“ № 267, вх. Б, ет. 1, всеки работен ден от 29.07.2020 г. до 28.08.2020 г. включително, от 8:30 до 16:30 часа.

5. Място и краен срок за подаване на офертите за участие (лично или чрез пълномощник): Център за административно и информационно обслужване – район „Кремиковци”, кв. "Ботунец" – 1870, ул. „Челопешко шосе“ № 267, вх. Б , ет. 1, от 29.07.2020 г. до 28.08.2020 г.  включително – всеки работен ден от 8:30 до 16:30 часа.

6. Място, дата и час за провеждане на конкурса:

- Район „Кремиковци”, кв. "Ботунец", 1870, ул. „Челопешко шосе“ № 267, вх. Б, ет. 1 на  31.08.2020 г. от 14:00 часа.

7. Организатор на конкурса:

СО – район „Кремиковци” – кв. "Ботунец", 1870, тел. 02/994-52-61, e-mail: sokre@abv.bg

 

КМЕТ НА РАЙОН „КРЕМИКОВЦИ”: ..........................                       

                                                          /ЛИЛИЯ ДОНКОВА/

29.07.2020