Район "Кремиковци" обявява конкурс за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, представляващ едноетажна сграда с площ 153 кв. м

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „КРЕМИКОВЦИ"

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 19, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за общинската собственост, чл. 30, ал. 1 и чл. 31, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичен общински съвет и чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА и Заповед № СОА21-РД98-17/25.02.2021 г. на СО

ОБЯВЯВА КОНКУРС

1. За отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, находящ се на територията на район „Кремиковци", съгласно обявата, публикувана на електронната страница на СО, в един национален ежедневник, както и на сградата на районната администрация, представляващ:

Имот – частна общинска собственост, актуван с АЧОС № 2942/05.06.2016 г. на СО – район „Кремиковци“, находящ се в СО – район „Кремиковци“, кв. „Сеславци“, ул. „Мургаш“, представляващ едноетажна сграда с идентификатор 68134.8270.933.1 с площ 153 кв. м, разположена в поземлени имоти с идентификатори 68134.8270.689, 68134.8270.933 и принадлежи към имот с идентификатор 68134.8270.933 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18- 61/27.09.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК.

2. Начална месечна конкурсна наемна цена, определена от сертифициран оценител, сключил Рамков договор със Столична община, съгласно Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на СО:

- 291,00 лв. без ДДС.

3. Специфично конкурсно условие: магазин за хранителни стоки.

ОБЩА ЗАБЕЛЕЖКА:

1. Върху наемната цена на обекта ще се начислява ДДС;
2. Цена на конкурсната документация: 60 лв. с ДДС;
3. Гаранция за участие в конкурса: 120 лв.
4. Място за закупуване на конкурсната документация Център за административно и информационно обслужване – район "Кремиковци", кв. "Ботунец", п.к. 1870, ул. "Члопешко шосе" № 267, вх. Б, ет. 1, всеки работен ден от 22.03.2021 . до 22.04.2021 г. включително, от 8:30 до 17:00 ч.
5. Място и краен срок за подаване на офертите за учстие (лично или чрез пълномощник): Център за административно и информационно обслужване – район "Кремиковци", кв. "Ботунец", п.к. 1870, ул. "Члопешко шосе" № 267, вх. Б, ет. 1, всеки работен ден от 22.03.2021 . до 22.04.2021 г. включително, от 8:30 до 17:00 ч.
6. Място, дата и час за провеждане на конкурса:
- Район "Кремиковци", кв. "Ботунец", п.к. 1870, ул. "Члопешко шосе" № 267, вх. Б, ет. 1, на 23.04.2021 г. от 10:00 ч. 
7. Организатор на конкурса:
СО – район "Кремиковци", кв. "Ботунец", п.к. 1870, ул. "Члопешко шосе" № 267, тел. 02/994 52 61, e-mail: sokre@abv.bg

 

КМЕТ НА РАЙОН "КРЕМИКОВЦИ":
/ЛИЛИЯ ДОНКОВА/

22.03.2021