Район "Кремиковци" обявява конкурс за отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда № 1, с идентификатор 87401.7501.1.7, находящ се в с. Яна, ул. „Васил Левски“ № 24, ет. 1, р-н „Кремиковци”

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „КРЕМИКОВЦИ”

 

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 14, ал. 1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 30, ал. З и чл. 31 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и Заповед № СОА19-РД09-1113/06.08.19 г.

ОБЯВЯВА КОНКУРС

1. За отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, находящ се на територията на район „Кремиковци”, съгласно обявата на информационното табло на района:

Самостоятелен обект в сграда № 1, с идентификатор 87401.7501.1.7, с площ от 36,18 кв. м по КККР – частна общинска собственост, находящ се в с. Яна, ул. „Васил Левски“ № 24, ет. 1, р-н „Кремиковци”.

Начална месечна конкурсна наемна цена – 176,00 лв./месец без ДДС. Специфични условия за конкурс: за аптека.

ОБЩА ЗАБЕЛЕЖКА:

1. Върху наемната цена на обекта ще се начислява ДДС.
2. Цена на конкурсната документация: 60,00 лв. с ДДС.
3. Гаранция за участие в конкурса: 120,00 лв.
4. Място за закупуване на конкурсната документация: Център за административно и информационно обслужване – район „Кремиковци”, кв. "Ботунец", 1870, ул. „Челопешко шосе“ № 267, вх. Б, ет. 1, всеки работен ден от 04.10.2019 г. до 05.11.2019 г. от 8,30 до 16,30 часа.
5. Място и краен срок за подаване на офертите за участие (лично или чрез пълномощник): Център за административно и информационно обслужване – район „Кремиковци”, кв. "Ботунец" – 1870, ул. „Челопешко шосе“ № 267, вх. Б, ет. 1, от 04.10.2019 г. до 05.11.2019 г. включително – всеки работен ден от 8,30 до 16,30 часа.
6. Място, дата и час за провеждане на конкурса:
- Район „Кремиковци”, кв. "Ботунец" – 1870, ул. „Челопешко шосе“ № 267, вх. Б, ет. 1, 06.11.2019 г. от 10:30 часа.
7. Организатор на конкурса:

СО – район „Кремиковци” - кв. Ботунец 1870, тел. 02/994-52-61, e-mail: sokre@abv.bg

 

04.10.2019