Район „Кремиковци" обявява конкурс за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, находящ се на територията на район „Кремиковци"


ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 8, ал. 1, чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за общинската собственост и чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 55 от Закона за устройство на територията, чл. 19, ал. 1 от Наредбата за общинската собственост, чл. 1, т. 1, чл. 4, ал. 3, чл. 30, ал. 1 и чл. 31 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичен общински съвет и Заповед № СОА21-РД09-978/15.07.2021 г. на кмета на Столична община

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

1. За отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, находящ се на територията на район „Кремиковци", съгласно обявата, публикувана на електронната страница на СО, в един национален ежедневник, както и на сградата на районната администрация, представляващ:

1. Поземлен имот с идентификатор 68134.8553.775 с площ от 369 кв. м по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-61/27.09.2010 г. на ИД на АГКК , находящ се на ул. „46", местност VII-38-II, кв. "Враждебна", СО – район „Кремиковци" – частна общинска собственост.
2. Начална месечна конкурсна наемна цена, определена от сертифициран оценител, сключил Рамков договор със Столична община, съгласно Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на СО и от Постоянната комисия по финанси и бюджет – 184,00 лв, без ДДС.
3. Специфично конкурсно условие – „за склад".

ОБЩА ЗАБЕЛЕЖКА:

1. Върху наемната цена на обекта ще се начислява ДДС.
2. Цена на конкурсната документация: 60 лв. с ДДС.
3. Гаранция за участие в конкурса: 120 лв.
4. Място за закупуване на конкурсната документация: Център за административно и информационно обслужване – район "Кремиковци", кв. „Ботунец“, п.к. 1870, ул. „Челопешко шосе" № 267, вх. Б, ет. 1, всеки работен ден от 03.08.2021 г. до 03.09.2021 г., включително от 8:30 до 17:00 часа.
5. Място и краен срок за подаване на офертите за участие (лично или чрез пълномощник): Центьр за административно и информационно обслужване – район „Кремиковци“, кв. „Ботунец", п.к. 1870, ул. "Челопешко шосе“ № 267, вх. Б, ет. 1, всеки работен ден от 03.08.2021 г. до 03.09.2021 г., включително от 8:30 до 17:00 часа.
6. Място, дата и час за провеждане на конкурса:
Район „Кремиковци", кв. „Ботунец", п.к. 1870, ул. „Челопешко шосе“ № 267, вх. Б, ет. 1, на 07.09.2021 г. от 10:00 часа.
7. Организатор на конкурса:
СО – район „Кремиковци", кв. „Ботунец", п.к. 1870, ул. "Челопешко шосе“ № 267, тел. 02/994 52 61, e-mail:sokre@abv.bg

 

КМЕТ НА РАЙОН "КРЕМИКОВЦИ":
                                            /ЛИЛИЯ ДОНКОВА/

 
03.08.2021