Район „Кремиковци“ обявява конкурс за отдаване под наем на имот - частна общинска собственост, находящ се на територията на район „Кремиковци“

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „КРЕМИКОВЦИ“

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.19, ал.1, ал.2 и ал.3 от Наредбата за общинската собственост, чл.30, ал.1 и чл.31, ал.1, ал.2 и ал.3 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичен общински съвет и чл.44,ал.1, т.1 и т.7 и ал.2 от ЗМСМА и  

Заповед № СОА21-РД98-26/12.04.2021г. на СО

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

1. За отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, находящ се на територията на район „Кремиковци“, съгласно обявата публикувана на електронната страница на СО, в един национален ежедневник, както и на сградата на районната администрация, представляващ:

 

           Имот – частна общинска собственост, актуван с АЧОС № 2095/18.06.2012г. на СО район „Кремиковци“, находящ се в гр. София, СО район „Кремиковци“, с. Яна, ул. „Васил Левски“ № 21, представляващ едноетажна сграда с идентификатор 87401.7501.1034.1 с площ  48 кв.м,  разположена в поземлен имот с идентификатор 87401.7501.1034 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-59/14.09.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК.

 

2. Начална месечна конкурсна наемна цена, определена от сертифициран оценител, сключил рамков договор със Столична община, съгласно Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на СО:

- 146,00лв. без ДДС

 

3. Специфично конкурсно условие : сграда за търговия

 

ОБЩА ЗАБЕЛЕЖКА:

Върху наемната цена на обекта ще се начислява ДДС;

Цена на конкурсната документация: 60лв. с ДДС;

Гаранция за участие в конкурса: 120лв.

Място за закупуване на конкурсната документация: Център за административно и информационно обслужване – район „Кремиковци“, кв. „Ботунец“, п.к.1870, ул. „Челопешко шосе“ № 267, вх.Б, ет.1, всеки работен ден от 23.04.2021г. до 25.05.2021г., включително от 8.30 до 17.00часа.

Място и краен срок за подаване на офертите за участие /лично или чрез пълномощник/: Център за административно и информационно обслужване – район „Кремиковци“, кв. „Ботунец“, п.к.1870, ул. „Челопешко шосе“ № 267, вх.Б, ет.1, всеки работен ден от 23.04.2021г. до 25.05.2021г., включително от 8.30 до 17.00часа.

Място, дата и час за провеждане на конкурса:

Район „Кремиковци“, кв. „Ботунец“, п.к.1870, ул. „Челопешко шосе“ № 267, вх.Б, ет.1, на 26.05.2021 г. от10,00 часа.

Организатор на конкурса:

СО район „Кремиковци“- кв. „Ботунец“, п.к.1870, ул. „Челопешко шосе“ № 267,тел. 02/994 52 61, e-mail:sokre@abv.bg

 

 КМЕТ НА РАЙОН „КРЕМИКОВЦИ“:

                                                                        /ЛИЛИЯ ДОНКОВА/

23.04.2021