Район Кремиковци обявява конкурс за отдаване под наем на част от имот с площ 500 кв.м., в кв. Челопечене, за гумаджийница

РАЙОН "КРЕМИКОВЦИ"

На основание чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 30. ал. 3 и чл. 31 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и Заповед № СО-РД-09-853/30.06.2015 г.

ОБЯВЯВА КОНКУРС

1. За отдаване под наем на следния общински имот - частна общинска собственост, находящ се на територията на район „Кремиковци”, съгласно обявата на информационното табло на района:
Част от имот с площ 500 кв.м., с идентификатор 68134.8506.8 - частна общинска собственост, намиращ се в кв. Челопечене, АОС № 1344/25.03.2009 г., р-н „Кремиковци”.

Специфични условия за конкурса: за гумаджийница.

Начална конкурсна наемна цена - 825,00 лв./месец, без ДДС.

ОБЩА ЗАБЕЛЕЖКА:

1. Върху наемната цена на обекта ще се начислява ДДС.

2. Цена на конкурсната документация: 60.00 лв. с ДДС.

3. Гаранция за участие в конкурса: 120.00 лв.

4. Място за закупуване на конкурсната документация: Център за административно и информационно обслужване - район „Кремиковци”, кв. Ботунец 1870. ет. 1, всеки работен ден от 08.01.2016 г. до 08.02.2016 г. от 8.30 до 16.30 часа.

5. Място и краен срок за подаване на офертите за участие (лично или чрез пълномощник): Център за административно и информационно обслужване - район „Кремиковци”, кв. Ботунец - 1870, ет. 1, до 08.02.2016 г. включително - всеки работен ден от 8.30 до 16,30 часа.

6. Място, дата и час за провеждане на конкурса: Район „Кремиковци”, кв. Ботунец - 1870, 09.02.2016 г. от 10.00 часа.

7. 0pганизагор на конкурса: СО- район „Кремиковци” - кв. Ботунец 1870, тел. 02/994-52-61
07.01.2016