Район Кремиковци обявява конкурс за отдаване под наем на помещение - стоматологичен кабинет, находящо се на първия етаж в сградата на 162-ро ОУ Отец Паисий, кв. Ботунец

На основание чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 30, ал. 1 и чл. 31 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и Заповед № СОА16-РД98-98/31.10.2016 г. на Кмета на СО,   

ОБЯВЯВА КОНКУРС   

1. За отдаване под наем на част от имот — публична общинска собственост, находящ се на територията на Район „Кремиковци”, сьгласно обявата на информационното табло на района:

Помещение /стоматологичен кабинет/ — публична общинска собственост с площ 18,00 кв.м., находящо се на първия етаж в сградата на 162-ро ОУ "Отец Паисий”, кв. Ботунец , р-н „Кремиковци”

Начална конкурсна наемна цена — 62,00 лв. (без ДДС).

   
ОБЩА ЗАБЕЛЕЖКА:
   

1. Върху наемната цена на обекта ще се начислява ДДС.
2. Цена на конкурсната документация: 60,00 лв. с ДДС.
З. Гаранция за участие в конкурса: 120.00 лв.
4. Място за закупуване на конкурсната документация: Център за административно и информационно обслужване район „Кремиковци”, кв. Ботунец 1870, ул. „Челопешко шосе” № 267, вх. Б, ет. 1, всеки работен ден от 8.30 до 16.30 часа.
   
5. Място и краен срок за подаване на офертите за участие / лично или чрез пьлномощник/: Център за административно и информационно обслужване — район „Кремиковци”, кв. Ботунец — 1870, ул. „Челопешко шосе” № 267, вх. Б, ет. 1, от 23.12.2016 до 23.01.2017 г. включително — всеки работен ден от 8.30 до 16.30 часа.
   
6. Място, дата и час за провеждане на конкурса:  - Район „Кремиковци”, кв. Ботунец-1870, 24.01.2017 г. от 10:30 часа.
   
7. Организатор на конкурса:
 СО - район „Кремиковци” - кв. Ботунец 1870, тел. 02/994-52-61, e-mail: sokre@abv.bg

19.12.2016