Район Кремиковци обявява конкурс за отдаване под наем на две свързани помещения с обща площ 15,02 кв.м. в кметство Сеславци

На основание чл.14, ал. 7 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 30, ал.1 и чл. 31 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и Заповед № СОА16-РД98-89/14.10.2016 г., обявява конкурс за отдаване под наем на имот - публична общинска собственост, находящ се на територията на район „Кремиковци”, съгласно обявата на информационното табло на района:
  
Част от имот - публична общинска собственост, две свързани помещения с обща площ 15,02 кв.м., находящи се в сградата на кметство Сеславци, кв. Сеславци, ул. „Стара планина” № 47, р-н „Кремиковци”.

Начална конкурсна месечна наемна цена - 26,00 лв./месец без ДДС.

Специфично конкурсно условие: офис на траурна агенция
  
ОБЩА ЗАБЕЛЕЖКА:

1. Върху наемната цена на обекта ще се начислява ДДС.
2. Цена на конкурсната документация: 60.00 лв. с ДДС.
3. Гаранция за участие в конкурса: 120.00 лв.
4. Място за закупуване на конкурсната документация: Център за административно и информационно обслужване - район „Кремиковци”, кв. Ботунец 1870, ет. 1, всеки работен ден от 8.30 до 16.30 часа.
5.
Място и краен срок за подаване на офертите за участие / лично или чрез пълномощник /:Център за административно и информационно обслужване - район „Кремиковци”, кв. Ботунец - 1870, ет. 1, от 10.11.2016г. до 9.12.2016 г. включително - всеки работен ден от 8.30 до 16.30 часа.
6.
Място, дата и час за провеждане на конкурса - Район „Кремиковци”, кв. Ботунец-1870, 12.12.2016 г. от 10:30 часа.
7.
0рганизатор на конкурса: СО- район „Кремиковци” - кв. Ботунец 1870, тел. 02/994-52-61.

10.11.2016