Район Кремиковци обявява конкурс за отдаване под наем на помещение с площ 11 кв.м.

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл.14, ал. 7 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. ЗО, ал.l и чл. 31 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси  и Заповед  № СОА17-РД98-15/27.03.17 г.

ОБЯВЯВА  КОНКУРС

1.За  отдаване под наем на имот - публична общинска собственост, находящ се на територията на район "Кремнковци", съгласно обявата на информационното табло на района:

Част  от имот - публична  общинска  собственост, помещение с площ 11 кв.м., находящо  се на втория етаж в сградата с идеитнфикатор
22304.7891.9790.1-здравна служба с.Долни Богров, р-н "Кремиковци"
Начална конкурсна наемна  цена -23,00 лв./месец  без ДДС.
Специфични условия за конкурс:стоматологичен кабинет

ОБЩА ЗАБЕЛЕЖКА:
1. Върху наемната цена на обекта ще се начислява ДДС.
2. Цена на конкурсната документация: 60.00 лв.с ДДС.
З. Гаранция за участие в конкурса: 120.00 лв.
4. Място за закупуване на конкурсната документация: Център за административно и информационно обслужване - район "Кремиковци",  кв. Ботунец 1870,
ул. "Челопешко шосе" N 267, вх. Б, ет. 1, всеки работен ден от 06.04.2017 г. до 05.05.2017 г. от 8.30 до 16.30 часа.
5. Място и краен  срок  за подаване на офертите за  участие / лично  или чрез пълномощник /:Център за административно и информационно обслужване - район "Кремиковци", кв. Ботунец - 1870, ул. "Челопешко шосе" N 267, вх. Б, ет. 1, от 06.04.2017 г. до 05.05.2017 г. включително - всеки работен ден от 8.30 до 16.30 часа.
6. Място, дата и час за провеждане на конкурса:
- Район "Кремиковци", кв. Ботунец-1870, ул. "Челоnешко шосе" № 267, вх. Б, ет. 1
09.05.2017 г. от 10:30 часа.
7. Организатор на конкурса:
СО - район "Кремиковци" - кв. Ботунец 1870, тел. 02/994-52-61,
e-mail: sokre@abv.bg

04.04.2017