Район Кремиковци обявява конкурс за отдаване под наем на помещение за организиране на ученическо столово хранене - павилион с площ 10 кв.м., находящ се в двора на 159 ОУ „Васил Левски”

На основание чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 30, ал. 1 и чл.31 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и Заповед № СОА17-РД09-263/07.03.2017г. на кмета на Столична община  

ОБЯВЯВА КОНКУРС
   

1. За отдаване под наем на обект — помещение — публична общинска собственост, за организиране на ученическо столово хранене на територията на район „Кремиковци”
Павилион с площ 10,00 кв.м., находящ се в двора на 159 ОУ „Васил Левски”, кв. Челопечене, район „Кремиковци”
   
Специфични условия за конкурс: Павилион
Начална конкурсна наемна цена - 3,48 лв. /месец без ДДС, съгласно чл. 28, ал. 2 от Наредбата за цените при сделките с недвижими имоти на Столична община.
  

ОБЩА ЗАБЕЛЕЖКА ЗА ОБЕКТИТЕ:
   

1. Върху наемната цена на обектите ще се начислява ДДС.
2. Цена на конкурсната документация: 50,00 лв. с ДДС.
3. Гаранция за участие в конкурса: 100,00 лв.
4. Място за закупуване на конкурсната документация: център за административно и информационно обслужване - район „Кремиковци”, кв. Ботунец 1870, ул. „Челопешко шосе“ № 267, вх. Б, ет. I, всеки работен ден от 8.30 до 16.30 часа.
5. Място и краен срок за подаване на офертите за участие / лично или чрез пълномощник /: центьр за административно и информационно обслужване - район „Кремиковци”, кв. Ботунец - 1870, ул. „Челопешко шосе“ № 267, вх. Б , ет. I, от 20.03.2017 г. до 18.04.2017 г. включително - всеки работен ден от 8.30 до 16.30 часа.
6. Място, дата и час за провеждане на конкурса:
   - Район „Кремиковци”, кв. Ботунец-1870,19.04.2017 г. от 10.30 часа.
7. Организатор на конкурса;
   
СО- район „Кремиковци” - кв. Ботунец 1870, тел. 994-52-61, e-mail: sokre@abv.bg  

21.03.2017