Район Кремиковци обявява конкурс за отдаване под наем на помещение, находящо се в сградата на кметство с. Желявa

На основание чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 30, ал. 1 и чл. 31 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове конкурси и Заповед № СОА16-РД98-66/08.08.2016 г.

ОБЯВЯВА КОНКУРС  

1. За отдаване под наем на имот — публична общинска собственост, находящ се на територията на район „Кремиковци" съгласно обявата на информационното табло на района: 

Обект:  помещение -  публична общинска собственост, площ 16,07 кв.м., находящо се на втория етаж в сградата на кметство - с. Желявa, ул. „Васил Левски“, р-н „Кремиковци“ 

Начална конкурсна месечна наемна цена: 39,00 лв./месец без ДДС. 

Специфични условия за конкурс: офис 

ОБЩА ЗАБЕЛЕЖКА: 

1. Върху наемната цена на обекта ще се начислява ДДС

2. Цена на конкурсната документация: 60.00 лв. ДДС. 

З. Гаранция за участие в конкурса: 120.00 лв. 

4. Място за закупуване на конкурсната документация: Център за административно и информационно обслужване район „Кремиковци”, кв. Ботунец 1870, ет. 1, всеки работен ден от 8.30 до 16.30 часа. 

5. Място и краен срок за подаване на офертите за участие (лично или чрез пълномощник): Център за административно и информационно обслужване район „Кремиковци”, кв. Ботунец — 1870, ет. 1, от 19.09.2016г. до 19.10.2016 г. включително — всеки работен ден от 8.30 до 16.30 часа, 

6. Място, дата и час за провеждане на конкурса: - Район „Кремиковци”, кв. Ботунец - 1870, 20.10.2016 г. от 10:30 часа. 

7. 0рганизатор на конкурса: СО - район „Кремиковци” — кв. Ботунец 1870, тел. 02/994-52-61, e-mail: sokre@abv.bg 

14.09.2016