Район Кремиковци обявява конкурс за отдаване под наем на недвижими имоти за търговски обекти

На основание чл. 14, ал. 1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 30, ал. 1 и чл. 31 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, във връзка със Заповед № СОА16-РД92-288/3.10.2016 г. и Заповед СОА16-РД92-290/0З.10.2016 г. на Кмета на Столична община

ОБЯВЯВА КОНКУРС

1. За отдаване под наем на следните недвижими имоти — частна общинска собственост, находящи се на територията на район „Кремиковци”, съгласно обявата на информационното табло на района: 

Обект № 1: Конкурс за отдаване под наем на нежилищен общински имот — частна общинска собственост, представляващ помещение (магазин) с площ 47,00 кв.м., находящ се в кв. „Сеславци”, ул. „Мургаш”, до кв. 28, р-н „Кремиковци”.

Специфични условия за конкурса: магазин за търговия с дрехи и козметика.

Начална конкурсна наемна цена — 97,00 лв./месец без ДДС. 

Обект № 2: Конкурс за отдаване под наем на нежилищен общински имот — частна общинска собственост, представляващ помещение (магазин) с площ 153 кв.м., находящи се в кв. „Сеславци”, ул. „Мургаш”, до кв. 28, р-н „Кремиковци”.

Специфични условия за конкурса: магазин за хранителни стоки.

Начална конкурсна наемна цена — 354,00 лв./месец без ДДС. 

ОБЩА ЗАБЕЛЕЖКА: 

1. Върху наемната цена на обекта ще се начислява ДДС.

2. Цена на конкурсната документация: 60.00 лв. с ДДС.

3. Гаранция за участие в конкурса: 120.00 лв.

4. Място за закупуване на конкурсната документация: Център за административно и информационно обслужване — район „Кремиковци”, кв. Ботунец 1870, ул. „Челопешко шосе” № 267, вх. Б, всеки работен ден от 8.30 до 17.00 часа.

5. Място и краен срок за подаване на офертите за участие /лично или чрез пьлномощник): Център за административно и информационно обслужване — район „Кремиковци”, кв. Ботунец — 1870, ул. „Челопешко шосе” № 267, вх. Б от 24.10.2016 г. до 22.11.2016 г. включително — всеки работен ден от 8.30 до 16.30 часа. 

6. Място, дата и час за провеждане на конкурса: Район „Кремиковци”, кв. Ботунец - 1870, 23.11.2016 г. от 10:00 часа за обект № 1 и от 10.30 часа за обект № 2. 

7. Oрганизатор на конкурса: СО - район „Кремиковци” — кв. Ботунец 1870, тел. 02/994-52-61, e-mail: sokre@abv.bg 

18.10.2016