Район Кремиковци удължава до 08.02.2017 г. срока за закупуване на тръжни книжа за участието в търг за отдаване под наем за срок от три години на помещение (кафе-сладкарница) с площ 139.96 кв.м., находящо се в сградата на кметство Ботунец, ул. Зорница

Удължава до 08.02.2017 г. срока за закупуване на тръжни книжа за участието в търг за: "Oтдаване под наем за срок от три години на част от имот – публична общинска собственост, помещение (кафе-сладкарница) с площ 139.96 кв.м., находящо се в сградата на кметство Ботунец, ул. “Зорница”, район „Кремиковци”.

Начална тръжна месечна наемна цена: 281 (двеста осемдесет и един) лева без ДДС.

Депозитна вноска за участие в търга: 562 (петстотин шестдесет и два) лева.

Търгът ще се проведе на 10.02.2017 г. от 14,00 часа в Столичната община, ул. "Париж" № 3, зала 109.

Телефон за информация по организацията на търга: 02-981-35-22.

26.01.2017