Район „Красно село" удължава срока за подаване на оферти с 15 /петнадесет/ дни на конкурса за отдаване под наем за срок до 5 /пет/ години на части от недвижим имот - публична общинска собственост, находящи се в сградата на Общински културен институт „Красно село", бул. „Цар Борис Ш"№ 41

Столична община - район „Красно село"

на основание заповед № РД-09-08-82/19.11.2009 г. на кмета на Столична община и във връзка с чл. 31, ал.2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичния общински съвет, {Приета с Решение № 138 по Протокол № 73 от 09.03.2006 на Столичния общински съвет; изм. с Решение № 577 по Протокол 84 от 20. 07.2006; доп. с Решение № 201 по Протокол № 103 от 22.03.2007; изм. и доп. с Решение № 456 по Протокол № 17 от 24.07.2008; изм. и доп. с Решение № 218 по Протокол № 38 от 16.04.2009, Решение № 514 по Протокол № 45 от 29.07.2009 г., удължава срока за подаване на оферти с 15 /петнадесет/ дни на конкурса за отдаване под наем за срок до 5 /пет/ години на части от недвижим имот - публична общинска собственост, с обща площ 958, 13 кв.м., находящи се в сградата на Общински културен институт „Красно село", бул. „Цар Борис Ш"№ 41.

14.05.2010