Район „Красно село” - проект за изменение на плана за застрояване (ИПЗ) за упи І-26, кв. 299, м. „ж.к. Бъкстон - Север” по плана на гр. София

Район „Красно село” - проект за изменение на плана за застрояване (ИПЗ) за упи І-26, кв. 299, м. „ж.к. Бъкстон - Север” по плана на гр. София

ЗАПОВЕД
№ РКС16-РД09-204/19.04.2016 г.

 

На основание чл. 22, ал. 4 и чл. 127, ал. 1 от ЗУТ, чл. 5, чл. 14 и чл. 15 от НРНПОО на Столичен общински съвет, приета с решение № 950 по протокол 120/11.10.2007 г.,

 

НАРЕЖДАМ:

 

1. Да се проведе представяне на проект за изменение на плана за застрояване (ИПЗ) за упи І-26, кв. 299, м. "ж.к. Бъкстон - Север" по плана на гр. София на 26.04.2016 г. от 16.00 ч. в сградата на район "Красно село" - бул. "Цар Борис ІІІ" № 124, зала на ІІ етаж.

2. Писмените становища по проекта се адресират до кмета на район "Красно село" и се подават във фронт-офиса на район "Красно село" в четиринадесетдневен срок от датата на представяне на проекта. Становища, постъпили след определения срок не се приемат. Становищата могат да съдържат общ коментар, конкретни мотивирани предложения, доказателства за пропуснатите ползи от невъвеждането на други варианти.

3. Проектът да се изложи в стая 417 на сградата на районна администрация "Красно село". Копие от проекта да се постави във фронт-офиса на районната администрация за запознаване от заинтересуваните лица. Определям инж. Илияна Цановска да дава допълнителна информация за времето, определено за постъпване на становища по проекта.

4. Кратка техническа информация по проекта за изменение на плана за застрояване за упи І-26, кв. 299, м. "ж.к. Бъкстон - Север" по плана на гр. София, предмет на обсъждането, се съдържа в приложението, което е неразделна част от настоящата заповед, съгласно изискването на чл. 15, ал. 2 от НРНПОО.

5. За приключване на общественото обсъждане на проекта за изменение на плана за застрояване за упи І-26, кв. 299, м. "ж.к. Бъкстон - Север" по плана на гр. София, на 17.05.2016 г. от 16.00 ч. в сградата на район "Красно село" - бул. "Цар Борис ІІІ" № 124, зала на ІІ етаж, да се проведе обществена дискусия. За участие в дискусията задължително да се поканят лицата, представили писмени становища и екипа, разработил проекта.

Настоящата заповед да се оповести в един национален всекидневник, една национална електронна медия, в сградите на всички районни администрации на Столична община и на официалния уеб сайт на Столична община.
 


ХРИСТО АПОСТОЛОВ
Кмет на район “Красно село" - СО

ЗАПОВЕД № РКС16-РД09-204/19.04.2016г.

25.04.2016