Район „Красно село” - представяне на виза за проектиране на открити спортни обекти – квартал 35, местност „Хиподрума”

Район „Красно село” - представяне на виза за проектиране на открити спортни обекти – квартал 35, местност „Хиподрума”

ЗАПОВЕД
№ РКС16-РД09-389/29.06.2016 г.

 

На основание чл. 22, ал. 4 и чл. 127, ал. 1 от ЗУТ, чл. 12, т. 3 от ЗУЗСО, чл. 5, чл. 14 и чл. 15 от НРНПОО на Столичен общински съвет, приета с решение № 950 по протокол 120/11.10.2007 г.,

 

НАРЕЖДАМ:

 

1. Да се проведе представяне на виза за проектиране на открити спортни обекти – многофункционални спортни площадки и детска площадка в УПИ І-за озеленяване, спортно-рехабилитационен център, подземен гараж и обществена тоалетна, квартал 35, местност „Хиподрума” по плана на гр. София, на 07.07.2016 г. от 18.00 ч. в сградата на район "Красно село" - бул. "Цар Борис ІІІ" № 124, зала на ІІ етаж.

2. Писмените становища по визата се адресират до кмета на район "Красно село" и се подават във фронт-офиса на район "Красно село" в четиринадесетдневен срок от датата на представяне на визата. Становища, постъпили след определения срок не се приемат. Становищата могат да съдържат общ коментар, конкретни мотивирани предложения, доказателства за пропуснатите ползи от невъвеждането на други варианти.

3. Визата за проектиране на открити спортни обекти – многофункционални спортни площадки и детска площадка в УПИ І-за озеленяване, спортно-рехабилитационен център, подземен гараж и обществена тоалетна, квартал 35, местност "Хиподрума" по плана на гр. София да се изложи в стая 417, ет. 4 на сградата на районна администрация "Красно село". Копие от визата да се постави във фронт-офиса на районната администрация за запознаване от заинтересуваните лица. Определям арх. Деян Димиев да дава допълнителна информация за времето, определено за постъпване на становища по издадената виза.

4. Кратка техническа информация по визата за проектиране на открити спортни обекти – многофункционални спортни площадки и детска площадка в УПИ І-за озеленяване, спортно-рехабилитационен център, подземен гараж и обществена тоалетна, квартал 35, местност "Хиподрума" по плана на гр. София, предмет на обсъждането, се съдържа в приложението, което е неразделна част от настоящата заповед, съгласно изискването на чл. 15, ал. 2 от НРНПОО.

5. За приключване на общественото обсъждане, на 28.07.2016 г. от 18.00 ч. в сградата на район "Красно село" - бул. "Цар Борис ІІІ" №124, зала на ІІ етаж, да се проведе обществена дискусия.

Настоящата заповед да се оповести в един национален всекидневник, една национална електронна медия, в сградите на всички районни администрации на Столична община и на официалния уеб сайт на Столична община.


ХРИСТО АПОСТОЛОВ
Кмет на район „Красно село” - СО

 


ЗАПОВЕД № РКС16-РД09-389/29.06.2016 г.

04.07.2016