Район „Красно село" обявява конкурс за: „Столово хранене – в сградата на 132. СУ „Ваня Войнова”, ж.к. „Славия“, бул. „Цар Борис III” № 128

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл. 34, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата на Столичен общински съвет за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси,  Решение № 256/14.05.2015 г. на СОС, Заповед № СОА19-РД09-456/01.04.2019 г. на кмета на Столична община и Заповед №СОА19-РД09-455/01.04.2019 г. на кмета на Столична община обявява конкурс за:„Столово хранене – в сградата на 132. СУ „Ваня Войнова”, ж.к. „Славия“, бул. „Цар Борис III” № 128, район „Красно село", гр. София за организиране на ученическо столово хранене в общинското училище на територията на район „Красно село” с обща площ – 92 кв. м, АОС № 1732 от 02.08.2017 г., по обособени позиции, за срок от 5 (пет) календарни години,  както следва:

Обособена позиция № 1: Отдаване под наем на Ученически стол (разливна), находящ се в сградата на 132. СУ „Ваня Войнова”, ж.к. „Славия“, бул. „Цар Борис III” № 128, АОС № 1732 от 02.08.2017 г., с площ 57,79  кв. м.

Наемна цена 40 лв. без ДДС, определена съгласно Наредбата за цените при сделките с недвижими имоти на Столична община, приета с Решение № 81 по Протокол № 7 от 28.02.2008 г., изм. и доп. с Решение № 578 по Протокол № 51 от 24.10.2013 г. на СОС.

Обособена позиция №2: Отдаване под наем на Бюфет, находящ се в сградата на 132. СУ „Ваня Войнова”, ж.к. „Славия“, бул. „Цар Борис III” № 128, АОС № 1732 от 02.08.2017 г., с площ 34,21  кв. м.

Наемна цена 24,00 лв. без ДДС, определена съгласно Наредбата за цените при сделките с недвижими имоти на Столична община, приета с Решение № 81 по Протокол № 7 от 28.02.2008 г., изм. и доп. с Решение № 578 по Протокол № 51 от 24.10.2013 г. на СОС.

Всеки участник в конкурса представя документ за внесена гаранция за всяка позиция, за която участва, за ученически стол – 40.00 лв. без ДДС, и за  бюфет – 24,00 лв. без ДДС. За всяка обособена позиция, за която се кандидатства, се внася отделна гаранция.

- Цена на  конкурсната документация: 50 (петдесет) лева с включен ДДС;

- Краен срок за закупуване на конкурсната документация – 17.00 ч. на 20.05.2019 г.;

- Място за закупуване на конкурсната документация – Център за административно и информационно обслужване, в партерния етаж на сградата на район „Красно село” – бул. „Цар Борис ІІІ” №124;

- Краен срок за подаване на оферти за участие в конкурса– 17.00 ч. на 27.05.2019 г.;

- Конкурсът ще се проведе на 30.05.2019 г. в 10.30 часа, в зала № 209, ет. 02 в сградата на районната администрация „Красно село”;

- Оглед на обекта, предмет на конкурса, може да се извършва от 25.04.2019 г. до 20.05.2019 г.;        

- Адрес на организатора – гр. София, бул. ”Цар Борис ІІІ” № 124;

- Телефон за информация – 02/8951156, 02/8951120, 02/8951111.

 

ХРИСТО АПОСТОЛОВ

Кмет на район „Красно село”

 

 

 

 

 

24.04.2019