Район "Красно село" обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на части от недвижим имот – публична общинска собственост, с обща площ 958, 13 кв. м, находящи се в сградата на Общински културен институт „Красно село”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 41

На основание чл. 34, ал.1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичния  общински съвет, решение № 538 по протокол № 95 от 28.07.2017 г. на Столичния общински съвет, изменено с решение № 364 по протокол № 35 от 22.06.2017 г. на Столичния общински съвет и Заповед № СОА17-РД09-1007/14.11.2017 год. на кмета на Столичната община, район „Красно село”– Столичната община обявява конкурс за "Отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на части от недвижим имот – публична общинска собственост, с обща площ  958, 13 кв. м, находящи се в сградата на Общински културен институт „Красно село”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 41."

Предмет на конкурса за отдаване под наем са следните обекти в сградата на Общински културен институт „Красно село” (имот – публична общинска собственост):

1.1. Група помещения с един вход с площ от 109,98 кв. м, на І етаж в сградата на ОКИ „Красно село”,  начална конкурсна наемна цена 502,00 лв. (петстотин и два лв.) без ДДС, съгласно оценка на „Консулт 2007” ЕООД 

1.11. Помещение с площ от 15,18 кв. м, на І етаж в сградата на ОКИ „Красно село”,  начална конкурсна наемна цена 69,00 лв. (шестдесет и девет лв). без ДДС, съгласно оценка на „Консулт 2007” ЕООД.

1.13. Помещение с площ от 10,06 кв.м., на ІІ етаж в сградата на ОКИ „Красно село”,  начална конкурсна наемна цена 45,00 лв. (четиридесет и пет лв.) без ДДС, съгласно оценка на „Консулт 2007” ЕООД.

1.21. Помещение с площ от 10,06 кв. м, на ІІ етаж в сградата на ОКИ „Красно село”,  начална конкурсна наемна цена  45,00 лв. (четиридесет и пет лв.) без ДДС, съгласно оценка на „Консулт 2007” ЕООД.

1.26. Група помещения с един вход с площ от 73,92 кв. м, на ІІІ етаж в сградата на ОКИ „Красно село”,  начална конкурсна наемна цена 317,00 лв. (триста и седемнадесет лв.) без ДДС, съгласно оценка на „Консулт 2007” ЕООД.

1.27. Помещение с площ от 14,08 кв. м, на сутеренен етаж в сградата на ОКИ „Красно село”, начална конкурсна наемна цена 59,00 лв. (петдесет и девет лв.) без ДДС, съгласно оценка на „Консулт 2007” ЕООД.

1.28. Помещение с площ от 14,08 кв. м, на сутеренен етаж в сградата на ОКИ „Красно село”, начална конкурсна наемна цена 59,00 лв. (петдесет и девет лв.) без ДДС, съгласно оценка на „Консулт 2007” ЕООД.

1.29. Помещение с площ от 23,56 кв. м, на сутеренен етаж в сградата на ОКИ „Красно село”, начална конкурсна наемна цена 98,00 лв. (деветдесет и осем лв.) без ДДС, съгласно оценка на „Консулт 2007” ЕООД.          

Помещенията следва да се използват за дейности и мероприятия, кореспондиращи с основния предмет на дейност на ОКИ „Красно село”, образователни, просветни, културни, свързани с популяризирането на българското и световното културно-историческо наследство, традиции и ценности.

Всеки участник в конкурса представя документ за внесена гаранция за всяка  позиция, за която  участва, в размер на една начална конкурсна наемна цена.

 - За всяка позиция, за която  се кандидатства, се внася отделна  гаранция;

- цена на  конкурсната документация – 60,00 лв. с ДДС;

- краен срок за закупуване на конкурсната документация – 17.00 ч. на 15.02.2018 г;

- място за закупуване на конкурсната документация – Център за административно и информационно обслужване, в партерния етаж на сградата на район „Красно село” – бул. „Цар Борис ІІІ” № 124;

- краен срок за подаване на оферти за участие в конкурса – 17.00 ч. на 22.02.2018 г.

- Конкурсът ще се проведе на 23.02.2018 г. в 10.00 часа, в зала № 209, ет. 02 в сградата на районната администрация „Красно село”;

- Оглед на помещенията, предмет на конкурса, може да се извършва от 23.01.2018 г. до 15.02.2018 г.

- Адрес на организатора – гр. София, бул.”Цар Борис ІІІ” № 124.

- Телефон за информация – 02/8951120,111,156

 

 

 


 

23.01.2018