Район „Красно село" обявява конкурс за отдаване под наем за срок до 5 /пет/ години на части от недвижим имот - публична общинска собственост, представляващи седем класни стаи, малък физкултурен салон, четири помещения преустроени за кабинети, две административни помещения, санитарни възли и едно складово помещениие, разположени в сградата на 34-то основно училище „Стою Шишков"

Район „Красно село"

На основание чл. 34, ал.1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичен общински съвет, район „Красно село" - Столична община, обявява конкурс за отдаване под наем за срок до 5 /пет/ години на части от недвижим имот - публична общинска собственост, представляващи седем класни стаи, малък физкултурен салон, четири помещения преустроени за кабинети, две административни помещения, санитарни възли и едно складово помещениие, разположени в сградата на 34-то основно училище „Стою Шишков", район „Красно село", ул. „Родопски извор" № 43, в УПИ III за училище, кв.288, по плана на гр.София, м. „Красно село - Плавателен канал", одобрен със заповед № 236/78 г., (АОС № 282/1998 г.) зa частно училище .

Обща начална наемна цена - 2373 /две хиляди триста седемдесет и три/ лева, 3.82 лева на квадратен метър без ДДС месечно, на основание чл. 24 от Наредба за цените при сделки с недвижими имоти на СО.

Размер на гаранцията за участие - 800 лв.

Цена на конкурсната документация -100 лв. без ДДС.

Краен срок за закупуване на конкурсната документация - 17:00 ч. на 01.02.2010 г..

Място за закупуване на конкурсната документация - Център за административно и информационно обслужване, в партерния етаж на сградата на район „Красно село" - бул. „Цар Борис III" №124.

Краен срок за подаване на оферти за участие в конкурса - 17:00 ч. на 08.02.2010 г.

Конкурсът ще се проведе на 11.02.2010 г. от 10.00 часа, в зала № 209, ет. 2 в сградата на районната администрация „Красно село".

Адрес на организатора: гр. София, бул. "Цар Борис III" № 124.

Телефон за информация: 8951 111.

Лице за контакт: г-жа Славица Радева, началник отдел УОС.

 

ИНЖ. ПЛАМЕН ЦЪРНОРЕКИ
Кмет на район „Красно село"

08.01.2010