Район "Красно село" обявява конкурс за отдаване под наем на свободен – нежилищен имот – частна общинска собственост, находящ се на бул. „Македония" № 16, АЧОС № 1728/24.07.2017 г.

На основание чл. 34, ал.1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичния общински съвет, решение № 538 по Протокол № 95 от 28.07.2017 г. на Столичния общински съвет, изменено с Решение № 364 по Протокол № 35 от 22.06.2017 г. на Столичния общински съвет и Заповед № СОА18-РД09-461/10.05.2018 год. на кмета на Столичната община, район „Красно село” – Столична община обявява конкурс за:

"Отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на свободен – нежилищен имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. София, Столична община – район „Красно село“, бул. „Македония" № 16, АЧОС № 1728/24.07.2017 г. на СО – район „Красно село“, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.202.90.1.63 със застроена площ 135 кв. м, представляващ обект за обществено хранене – клуб – кафе-аператив, състоящ се от: голяма и малка зала, кухненски блок, входно антре към бул. „Македония“ и сервизни помещения, заедно с 3,039% ид. ч. от общите части на сградата, намиращ се на партерния етаж на сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.202.90, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-50/20.06.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК, съгласно схема № 15-308277-29.06.2017 г., в който попада УПИ Х-28, кв. 297, м. „Еврейски гробища“, одобрен със заповед № РД-09-50-572/27.10.1997 г. на гл. архитект на София".

- начална конкурсна месечна наемна цена: 792,00 (седемстотин деветдесет и два) лв. без ДДС;

- размер на гаранцията за участие: 792,00 (седемстотин деветдесет и два) лв. без ДДС;

- цена на  конкурсната документация: 60,00 (шестдесет) лв. с ДДС;

- краен срок за закупуване на конкурсната документация : 17.00 ч. на 14.06.2017 г.;

 - място за закупуване на конкурсната документация – Център за административно и информационно обслужване, на партерния етаж в сградата на район „Красно село” – бул. „Цар Борис ІІІ” № 124;

- краен срок за подаване на оферти за участие в конкурса: 17.00 ч. на 21.06.2018 г.;

Конкурсът ще се проведе на 22.06.2018 г. в 10.00 часа, в зала № 209, ет.02 в сградата на районната администрация „Красно село”;

Оглед на обекта, предмет на конкурса, може да се извършва от 23.05.2018 г. до 14.06.2018 г.                 

Адрес на организатора – гр.София, бул.”Цар Борис ІІІ” № 124.

Телефон за информация – 02/8951120, 02/8951111.

22.05.2018