Район "Красно село" обявява конкурс за отдаване под наем на реални части от недвижим имот – частна общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти за търговски и обслужващи дейности

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание заповед № СОА19-РД-09-739/21.05.2019 г. на кмета на Столична община и чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинска собственост, чл. 19, ал. 1, ал. 2  и ал. 3 от НОС, във връзка с чл. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, район „Красно село” – Столична община, обявява конкурс ЗА  ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЗА СРОК ОТ 5 (ПЕТ) ГОДИНИ НА РЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ НЕДВИЖИМ ИМОТ –ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ ЗА ТЪРГОВСКИ И ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ ПО ОДОБРЕНА СХЕМА НА ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА, НАХОДЯЩИ СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН «КРАСНО СЕЛО», С ОБЩА ПЛОЩ 14,82 КВ. М, ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, НАМИРАЩИ СЕ В ГР. СОФИЯ, РАЙОН „КРАСНО СЕЛО”, КВ. «БОРОВО», УЛ. «ГЕНЕРАЛ СТЕФАН ТОШЕВ» .

- начална конкурсна наемна цена за ползването на терена, върху който ще се поставят преместваемите съоръжения:

Позиция 1.1.преместваем обект по индивидуален проект, представляващ Павилион № Ъ1, с площ от 9,60 кв. м, и предназначение – за бърза закуска, находящ се на ул. «Ген. Стефан Тошев», с първоначална конкурсна наемна цена 220.00 (двеста и двадесет) лева без ДДС;

Позиция 1.2. – преместваем обект по индивидуален проект, представляващ Павилион № Ъ2, с площ от 5,22 кв. м, и предназначение – продажба на дребни пакетирани нехранителни стоки, находящ се на ул. «Ген. Стефан Тошев», с първоначална конкурсна наемна цена 150.00 (сто и петдесет) лева без ДДС.

- Размер на гаранцията за участие – една начална конкурсна наемна цена;

- Цена на  конкурсната документация – 60 (шестдесет) лв. с ДДС;

Краен срок за закупуване на конкурсната документация – 17.00 ч. на 01.07.2019 год;

- Място за закупуване на конкурсната документация – Център за административно и информационно обслужване, в партерния етаж на сградата на район „Красно село” – бул. „Цар Борис ІІІ” № 124;

- Краен срок за подаване на оферти за участие в конкурса – 17.00 ч. на 08.07.2019 год.;

- Конкурсът ще се проведе на 09.07.2019 г. в 10.00 часа, в зала № 209, ет. 2 в сградата на районната администрация „Красно село”;                 

- Адрес на организатора – гр. София, бул. ”Цар Борис ІІІ” № 124;

- Телефон за информация – 02/8951156; 02/8951111; 02/8951120.

 

 

ХРИСТО АПОСТОЛОВ

Кмет на район „Красно село”

06.06.2019