Район „Красно село” обявява конкурс за отдаване под наем на масивна сграда със застроена площ 44.00 кв. м, находяща се на ъгъла на бул. „Ген. Тотлебен” и бул. „Пенчо Славейков”, с предназначение „обществена тоалетна“

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 34, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичен общински съвет и Заповед № СОА18-РД09-1277/09.11.2018 год. на кмета на Столична община, район „Красно село” – Столична община обявява конкурс за отдаване под наем на свободен – нежилищен имот, частна общинска собственост, представляващ масивна сграда със застроена площ от 44.00 кв. м, с адрес: гр. София, ъгъла на бул. „Генерал Тотлебен” и бул. „Пенчо Славейков”, кв. 19а, м. „Крива река”, АОС № 1720/15.05.2017 г., с предназначение „обществена тоалетна“, за срок от 5 (пет) години:

- начална конкурсна месечна наемна цена: 115,00 (сто и петнадесет) лв. без ДДС;

- размер на гаранцията за участие – 115,00 (сто и петнадесет) лв. без ДДС;

- цена на  конкурсната документация – 60,00 (шестдесет) лв. с ДДС;

- краен срок за закупуване на конкурсната документация – 17.00 ч. на 05.03.2019 г.;

- място за закупуване на конкурсната документация – Център за административно и информационно обслужване, в партерния етаж на сградата на район „Красно село” – бул. „Цар Борис ІІІ” № 124;

- краен срок за подаване на оферти за участие в конкурса – 17.00 ч. на 11.03.2019 г.

Конкурсът ще се проведе на 12.03.2019 г. в 10.00 часа, в зала № 209, ет. 02 в сградата на районната администрация „Красно село”;

Оглед на обекта, предмет на конкурса може да се извършва от 11.02.2019 г. до 05.03.2019 г.               

Адрес на организатора – гр. София, бул. ”Цар Борис ІІІ” № 124.

Телефон за информация – 02/8951120, 02/8951111; 02/8951156.

 

ХРИСТО АПОСТОЛОВ

Кмет на район „Красно село”

 

08.02.2019