Район „Красно село” обявява конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, включваща три учебни зали, кабинет, коридор, фоайе, преддверие, санитарни възли, фоайе и стълбище, със специфично конкурсно условие за образователни и просветни цели

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание Заповед № СОА19-РД-09-1256/05.09.2019 г. на кмета на Столична община, Решение № 577 по Протокол № 80 от 25.07.2019 г. на Столичен общински съвет и чл. 34, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столична община, район „Красно село”– Столична община, обявява конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост (АПОС № 1829/12.02.2019 г.), представляваща обособен обект, находящ се на втори етаж в сградата на бившия МУЦТПО, гр. София, бул. „Генерал Скобелев” № 58,  УПИ І за муц, кв. 285, м. „Еврейски гробища”, с обща полезна площ от 265,35 кв. м, включваща 3 (три) учебни зали, кабинет, коридор, фоайе, преддверие, санитарни възли, фоайе и стълбище, за срок от 5 (пет) год., с предназначение за частно училище, със специфично конкурсно условие за образователни и просветни цели, като кандидатите да са лица, открити и лицензирани по Закона за предучилищното и училищното образование (Закона за народната просвета отм.).

- начална конкурсна наемна цена – 1 041,00 (хиляда четиридесет и един) лв. без ДДС;

- размер на гаранцията за участие – 1 041,00 (хиляда четиридесет и един) лв. без ДДС;

- цена на  конкурсната документация – 60 (шестдесет) лв. с ДДС;

- краен срок за закупуване на конкурсната документация – 17,00 ч. на 28.10.2019 г.;

- място за закупуване на конкурсната документация – Център за административно и информационно обслужване, в партерния етаж на сградата на район „Красно село” – бул. „Цар Борис ІІІ” № 124;

- краен срок за подаване на оферти за участие в конкурса – 17,00 ч. на 04.11.2019 г.

- Конкурсът ще се проведе на 12.11.2019 г. в 10,00 часа, в зала № 209, ет. 02 в сградата на районната администрация „Красно село”;

- Оглед на обекта, предмет на конкурса, може да се извършва от 04.10.2019 г. до 28.10.2019 г.               

- Адрес на организатора – гр. София, бул.”Цар Борис ІІІ” № 124;

- Телефон за информация – 02/8951156, 02/8951120, 02/8951111.

 

ХРИСТО АПОСТОЛОВ

Кмет на район „Красно село”

 

 

04.10.2019