Район Красно село обявява конкурс за организиране на ученическо столово хранене в 36 СОУ за срок от 3 години

На основание чл. 34, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата на Столичния общински съвет за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, решение № 256 по протокол № 81 от 14.05.2015 г. на Столичния общински съвет и заповед № СОА16-РД-98-5/21.01.2016 г. на Кмета на Столичната община, район „Красно село" - Столична община обявява конкурс за: "Oрганизиране на ученическо столово хранене в сградата на 36 СОУ „Максим Горки", с административен адрес, ул. „Пирински проход" № 35, УПИ I за училище, кв. 289, м. „ж.к. Борово" по плана на гр. София с обща площ - 551.23 кв.м., АОС № 1566/2011 г., по обособени позиции, за срок от 3 (три) календарни години," както следва:

Обособена позиция № 1: Отдаване под наем на Ученически стол (кухня майка) находящ се в сградата на 36 СОУ „Максим Горки" и в пристройка към нея, с административен адрес ул. „Пирински проход" № 35, УПИ I за училище, кв. 289, м. „ж.к. Борово" по плана на гр. София, с обща площ 490.33 кв. м., АОС № 1566/2011 г. 
Наемна цена в размер на 310 лв. (триста и десет лева) без ДЦС, определена съгласно чл. 28, ал. 2 от Наредбата за цените при сделките с недвижими имоти на СО от лицензиран експерт оценител на „Консулт 2007" ЕООД.

Обособена позиция № 2: Отдаване под наем на бюфет, находящ се в сградата на 36 СОУ „Максим Горки" и в пристройка към нея, административен адрес, ул. „Пирински проход" № 35, УПИ I за училище, кв. 289, м. „ж.к. Борово" по плана на гр. София, с обща площ 60.90 кв. м., АОС № 1566/2011 г.
Наемна цена в размер на 42 (четиридесет и два) лева без ДЦС, определена съгласно чл. 28, ал. 2 от Наредба за цените при сделки с недвижими имоти на СО от лицензиран експерт оценител на „Консулт 2007" ЕООД.

Всеки участник в конкурса представя документ за внесена гаранция за всяка позиция, за която участва, в размер на 250 (двеста и петдесет) лева. За всяка обособена позиция, за която се кандидатства, се внася отделна гаранция.

Цена на конкурсната документация: 50 (петдесет) лева с включен ДЦС;

Краен срок за закупуване на конкурсната документация: 17.00 ч. на 19.02.2016 г.;

Място за закупуване на конкурсната документация: Център за административно и информационно обслужване, в партерния етаж на сградата на район „Красно село" - бул. „Цар Борис III" № 124;

Краен срок за подаване на оферти за участие в конкурса: 17.00 ч. на 26.02.2016 г.;

Конкурсът ще се проведе на 02.03.2016 г. в 09.30 часа, в зала № 209, ет. 02 в сградата на районната администрация „Красно село";

Адрес на организатора: гр. София, бул."Цар Борис III" № 124.

Телефон за информация: 02/8951156, 02/8951120, 02/8951111
27.01.2016