Район Красно село обявява конкурс за организиране на ученическо столово хранене в 132 СОУ за срок от 3 години

На основание чл. 34, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата на Столичния общински съвет за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, решение № 256 по протокол № 81 от 14.05.2015 г. на Столичния общински съвет и заповед № СОА16-РД-98-5/21.01.2016 г. на Кмета на Столичната община, район „Красно село" - Столична община обявява конкурс за: "Oрганизиране на ученическо столове хранене в сградата на 132 СОУ „Ваня Войнова"," с административен адрес, бул. "Цар Борис III" № 128, У ПИ I за училище, кв. 6, м. „Славия" по плана на гр. София с обща площ - 92 кв.м., АОС № 32/1997 г., по обособени позиции, за срок от 3 (три) календарни години", както следва:

Обособена позиция № 1: Отдаване под наем на Ученически стол (разливна и място за хранене на учениците) находящ се в сградата на 132 СОУ „Ваня Войнова", с административен адрес ул. „Цар Борис III" № 128, УПИ I за училище, кв. 6, м. „Славия" по плана на гр. София, с обща площ 57.79 кв. м., АОС № 32/1997 г.
Наемна цена в размер на 49 лв. (четиридесет и девет лева) без ДДС, определена съгласно чл. 28, ал. 2 от Наредбата за цените при сделките с недвижими имоти на СО от лицензиран експерт оценител на „Консулт 2007" ЕООД.

Обособена позиция № 2: Отдаване под наем на бюфет, находящ се в сградата на 132 СОУ „Ваня Войнова", административен адрес, бул. „Цар Борис" № 128, УПИ I за училище, кв. 6, м. „Славия" по плана на гр. София, с обща площ 34.21 кв. м., АОС № 32/1997 г.
Наемна цена в размер на 29 (двадесет и девет) лева без ДДС, определена съгласно чл. 28, ал. 2 от Наредба за цените при сделки с недвижими имоти на СО от лицензиран експерт оценител на „Консулт 2007" ЕООД;

Всеки участник в конкурса представя документ за внесена гаранция за всяка позиция, за която участва, в размер на 250 (двеста и петдесет) лева. За всяка обособена позиция, за която се кандидатства, се внася отделна гаранция.

Цена на конкурсната документация: 50 (петдесет) лева с включен ДДС;

Краен срок за закупуване на конкурсната документация: 17.00 ч. на 19.02.2016 г.;

Място за закупуване на конкурсната документация: Център за административно и информационно обслужване, в партерния етаж на сградата на район „Красно село" - бул. „Цар Борис III" № 124;

Краен срок за подаване на оферти за участие в конкурса: 17.00 ч. на 26.02.2016 г.;

Конкурсът ще се проведе на 02.03.2016 г. в 13.00 часа в зала № 209, ет. 02 в сградата на районната администрация „Красно село";

Адрес на организатора: гр. София, бул."Цар Борис III" № 124.

Телефон за информация: 02/8951156, 02/8951120, 02/8951111
27.01.2016