Район "Красно село" обявява конкурс за длъжността "началник-отдел" “Правно обслужване и човешки ресурси” (ПОЧР)

 

На основание чл. 10а, ал. 1 от  Закона за държавния служител, чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал.1  и 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № РКС22-РД09-467/15.07.2022 г.

ОБЯВЯВАМ  КОНКУРС:

1. За длъжността "началник-отдел" Правно обслужване и човешки ресурси” (ПОЧР)  в район “Красно село” – Столична община – 1 позиция.

2. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността;

 • Образование – висше, степен – магистър;
 • Област на висшето образование – Право;
 • Минимален професионален опит – 4 (четири) години, съгласно КДА;
 • Минимален ранг за заемане на длъжността – III младши.

3. Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:

 • Опит в управлението на екип при решаване на административни казуси.
 • Да познава цялостната правно нормативна уредба в страната, особеностите в процесуалните действия при правна защита пред съдебните органи, нормативните актове на Столичен общински съвет: Да познава нормативната уредба, свързана със задълженията му като държавен служител – Закон за държавния служител и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, ЗОС, ЗУТ, ЗАНН, ЗТР, ЗОП и други приложими нормативни уредби.
 • Компютърни умения – Word, Excel  и специализирани софтуерни програми.

4. Конкурсът ще се проведе чрез развиване на ТЕСТ и интервю.

5. Необходими документи, които трябва да представят кандидатите за участие в конкурса:

 • Заявление за участие в конкурс (Приложение № 3) към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС;
 • Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС;
 • Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителни квалификации;
 • Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
 • Копие от други документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както и други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.);
 • Други документи по преценка на кандидата.

6. Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика: Организиране и координиране на дейността в отдел ПОЧР. Административно и правно обслужване на гражданите, управление на персонала, правна защита на правата и законните интереси на Столична община и на район „Красно село”.

7. Минимален размер на основната заплата, определен за длъжността, 1300.00 лв. Основната месечна заплата се определя по нива и степени съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнагражденията, като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификация и професионален опит.

8. Място и срок за подаване на документи:

Срок за подаване на документи от 18.07.2022 г. до 31.07.2022 г. вкл.

Документите се подават:

 1. лично или чрез пълномощник в 14-дневен срок от публикуване на обявлението в сградата на  СО – район „Красно село“, гр. София, бул. "Цар Борис III" 124, Деловодство, всеки работен ден от 9:00 до 17:00 часа или
 2.  на електронна поща office@krasnoselo.bg, a.panteleevska@krasnoselo.net

9. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса ще бъдат обявени в сградата на Район „Красно село“ на информационното табло, както и на електронната страница на Район „Красно село“ с адрес www.krasnoselo.bg.

За информации телефон: 0885129992 – отдел “Правно обслужване и човешки ресурси”.

 

18.07.2022