Район “Красно село” обявява подбор по мобилност за длъжността старши юрисконсулт към отдел „Правно обслужване и човешки ресурси“ в район “Красно село”

На основание чл. 81а, ал. 2 от Закона за държавния служител (ЗДСл) и чл. 66, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

ОБЯВЯВАМ ПОДБОР ПО МОБИЛНОСТ

За длъжността старши юрисконсулт към отдел „Правно обслужване и човешки ресурси“ в район “Красно село” – Столична община – 1 позиция.

Право да кандидатстват за заемане на длъжността имат държавни служители, които отговарят на общите и специфичните условия за заемане на длъжността, с изтекъл срок на изпитване, не са назначени по заместване, освен ако са налице условията на чл. 15, ал. 3 от ЗДСл, и не заемат длъжност при непълно работно време.

1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • длъжностно ниво по Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 10;
 • наименование на длъжностното ниво по КДА – експертно ниво 6;
 • минимална образователно-квалификационна степен магистър;
 • специалност „Право“;
 • минимален професионален опит – 1 година;
 • минимален ранг – V младши.

2. Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:

 • Познания в областта на местното самоуправление и на местната администрация, Нормативни актове, ГПК, Закона за държавния служител, Закона за администрацията, Кодекса за социално осигуряване, АПК, ЗАНН, ЗОП, Кодекса на труда, ЗОС, ЗГР, ЗУТ, ЗЗД, Търговския закон, Правила за Здравословни и безопасни условия на труд;
 • Компютърни умения – Word, Excel  и специализирани софтуерни програми.

3. Начин на извършване на подбора: по документи и чрез събеседване.

4. Необходими документи, които трябва да представят кандидатите за участие в подбор по мобилност:

 • Заявление за участие в подбора (свободен текст, с посочване на телефони, електронна поща, адрес за кореспонденция);
 • Професионална автобиография;
 • Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен магистър (За лицата, завършили висше образование след 1 януари 2012 г. в български висши училища, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата) и копие от документ за придобита правоспособност;
 • Копие от документи, удостоверяващи налично служебно правоотношение, придобит ранг на държавен служител и професионален опит, изтекъл едногодишен срок на изпитване, заемане на длъжност при пълно работно времe;
 • Копие от други документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както и други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.);
 • Други документи по преценка на кандидата.

5. Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Изготвяне на правни становища и юридическа консултация по проблеми, касаещи законосъобразното функциониране на район „Красно село”. Подпомагане дейността на началник-отдел ПОЧР и на главния юрисконсулт, осъществяване на процесуално представителство.

6. Размер на основната заплата за длъжността – не по-малка от 1000 (хиляда) лева;

7. Документи ще се приемат в деловодството на район “Красно село“, бул. “Цар Борис III“ № 124, ет. 1, всеки работен ден от 8:30 ч. до 17:00 ч. в  10-дневен (десетдневен) срок от публикуване на обявата за подбор по мобилност.

8. Списъците и всички съобщения във връзка с подбора по мобилност ще бъдат обявени в сградата на район „Красно село“ на информационното табло, както и на електронната страница на район „Красно село“ с адрес www.krasnoselo.net, на електронна поща  a.panteleevska@krasnoselo.net

За информации телефон: 02/8951116 – отдел “Правно обслужване и човешки ресурси”.

17.01.2022