Район Красно село обявява конкурс за организиране на ученическо столово хранене в сградата на 25 ОУ

На основание чл. 34, ал.1 и ал. 2 от Наредбата на Столичния общински съвет за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, Решение № 451 по Протокол № 18/14.07.2016 г. на Столичния общински съвет и заповед Заповед № СОА16-РД98-48/28.06.2016 г. на кмета на Столичната община, район „Красно село" Столичната община обявява конкурс за организиране на ученическо столово хранене в сградата на 25 ОУ „Д-р Петър Берон", с административен адрес, ж.к. „Лагера" ул. „Балканджи Йово" № 22, УЛИ I за училище, кв. 37, м. „Лагера" по плана на гр. София с обща площ - 247.68 кв.м., АОС № 25/1997 г., по обособени позиции, за срок от 5 (пет) календарни години, както следва: "Отдаване под наем на Ученически стол - бюфет, находяш се в 25 ОУ. с адрес ул. „Балканджи Йово" № 22, АОС № 25, с площ 247.68 кв. м." 

Наемна цена 100.00 лв. без ДДС, определена съгласно Наредбата за цените при сделките с недвижими имоти на Столична община, приета с Решение № 81 по протокол № 7 от 28.02.2008 г.. изм. и доп. с Решение № 578 по протокол № 51 от 24.10.2013 г. на СОС. 

Всеки участник в конкурса представя документ за внесена гаранция, в размер на 100 (сто) лева без ДДС. 

Цена на конкурсната документация: 50 (петдесет) лева с включен ДДС; 

Краен срок за закупуване иа конкурсната документация: 17.00 ч. на 27.10.2016 г.; 

Място за закупуване на конкурсната документация: Център за административно и информационно обслужване, в партерния етаж на сградата на район "Красно село", бул."Цар Борис III" №124; 

Краен срок за подаване на оферти за участие в конкурса: 17.00 ч. на 03.11.2016 г.; 

Конкурсът ще се проведе на 21.11.2016 г. в 10.00 часа. в зала № 303. ет. 3 в сградата на районната администрация "Красно село";

Адрес на организатора: гр. София. бул."Цар Борис III" № 124. 

Телефон за информация: 02/8951156, 02/8951120, 02/8951111.

03.10.2016