Район Красно село обявява конкурс за организиране на ученическо столово хранене в сградата на 34 ОУ

На основание чл.34, ал.1 и ал. 2 от Наредбата на Столичния общински съвет за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, Решение № 451 по Протокол № 18/14.07.2016 г. на Столичния общински съвет и заповед Заповед № СОА16-РД09-1161/13.09.2016 г. на кмета на Столичната община, район "Красно село" - Столична община обявява конкурс за организиране на ученическо столово хранене в сградата на 34 ОУ „Стою Шишков"с административен адрес, ул. „Родопски извор" № 43, УПИ III за училище, кв. 288, м. „Красно село-Плавателен канал" по плана на гр. София с обща площ - 560.45 кв.м., АОС № 282/1998 г., по обособени позиции, за срок от 5 (пет) календарни голини, както следва: 

Обособена позиция № 1: Отдаване под наем на Ученически стол (кухня майка), находящ се в 34 ОУ, с адрес ул. „Родопски извор" № 43. АОС № 282, с площ 514.80 кв. м. 

Наемна цена 257.00 лв. без ДДС, определена съгласно Наредбата за цените при сделките с недвижими имоти на Столична община, приета с Решение № 81 по протокол № 7 от 28.02.2008 г.. изм. и доп. с Решение № 578 по протокол № 51 от 24.10.2013 г. на СОС. 

Обособена позиция № 2: Отдаване под наем на Ученически бюфет, находящ се находящ се в 34 СОУ, с адрес ул. „Родопски извор" № 43. АОС № 282 , с площ 45.65 кв. м. 

Наемна цена 14.00 лв. без ДДС. определена съгласно Наредбата за цените при сделките с недвижими имоти на Столичната община, приета с Решение № 81 по протокол № 7 от 28.02.2008 г., изм. и доп. с Решение № 578 по протокол № 51 от 24.10.2013 г. на СОС. 

Всеки участник в конкурса представя документ за внесена гаранция за всяка позиция, за която участва, както следва: 
- за ученически стол - 257.00 лв. без ДДС; 
- за бюфет - 14.00 лв. без ДДС; 

Цена на конкурсната документация: 50 (петдесет) лева с включен ДДС; 

Краен срок за закупуване на конкурсната документация: 17.00 ч. на 27.10.2016 г.; 

Място за закупуване на конкурсната документация: Център за административно и информационно обслужване, в партерния етаж на сградата на район „Красно село" -бул. „Цар Борис III" № 124: 

Краен срок за подаване на оферти за участие в конкурса: 17.00 ч. на 03.11.2016 г.; 

Конкурсът ще се проведе на 16.11.2016 г. в 10.00 часа, в стая № 303, ет. 3 в сградата на районната администрация „Красно село"; 

Адрес на организатора: гр. София, бул."Цар Борис III" № 124. 

Телефон за информация: 02/8951156, 02/8951122, 02/8951120, 02/8951111.

03.10.2016