Район Красно село обявява конкурс за организиране на ученическо столово хранене в сградата на 51 СОУ

На основание чл. 34. ал.1 и ал. 2 от Наредбата на Столичния общински съвет за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, Решение № 451 по Протокол № 18/14.07.2016 г. на Столичния общински съвет и заповед Заповед № СОА16-РД09-1161/13.09.2016 г. на кмета на Столичната община, район "Красно село" - Столична община обявява конкурс за организиране на ученическо столово хранене в сградата на 51 СОУ „Елисавета Багряна" с административен адрес, ул. „Софийски герой" № 28, УПИ I за училище, кв. 26, м. „Хиподрума" по плана на гр. София с обша площ - 434.45 кв.м., АОС № 19/1997 г., по обособени позиции, за срок от 5 (пет) календарни години, както следва: 

Обособена позиция № 1: Отдаване под наем на Ученически стол / кухня майка, находящ се в 51 СОУ, с адрес ул. „Софийски герой" № 28. АОС № 19, с площ 376.45 кв. м. 

Наемна цена 134.00 лв. без ДДС. определена съгласно Наредбата за цените при сделките с недвижими имоти на Столична община, приета с Решение № 81 по протокол № 7 от 28.02.2008 г.. изм. и доп. с Решение № 578 по протокол № 51 от 24.10.2013 г. на СОС. 

Обособена позиция № 2: Отдаване под наем на Ученически бюфет, находящ се в 51 СОУ, с адрес ул. "Софийски герой" № 28, АОС № 19, с площ 58,00 кв. м. 

Наемна цена 45.00 лв. без ДДС, определена съгласно Наредбата за цените при сделките с недвижими имоти на Столична община, приета с Решение № 81 по протокол № 7 от 28.02.2008 г.. изм. и доп. с Решение № 578 по протокол № 51 от 24.10.2013 г. на СОС.


Всеки участник в конкурса представя документ за внесена гаранция за всяка позиция, за която участва, както следва:
- за ученически стол - 134.00 лв. без ДДС;
- за бюфет - 45.00 лв. без ДДС; 

Цена на конкурсната документация: 50 (петдесет) лева с включен ДДС; 

Краен срок за закупуване на конкурсната документация: 17.00 ч. на 27.10.2016 г.; 

Място за закупуване на конкурсната документация: Център за административно и информационно обслужване, в партерния етаж на сградата на район "Красно село", бул. „Цар Борис ПГ № 124; 

Краен срок за подаване на оферти за участие в конкурса: 17.00 ч. на 03.11.2016 г.; 

Конкурсът ще се проведе на 18.11.2016 г. в 10.00 часа в стая № 303. ет. 3 в сградата на районната администрация „Красно село"; 

Адрес на организатора: гр. София. бул."Цар Борис III" № 124

Телефон за информация: 02/8951156. 02/8951122, 02/8951120, 02/8951111.

03.10.2016