Район „Красна поляна” продължава с 15 (петнадесет) дни срока за подаване на оферти за отдаване под наем на свободен - нежилищен имот, терен частна общинска собственост, представляващ преместваем обект за търговия с промишлени стоки

На основание чл. 31, ал. 2 от НУРПТК на СОС и в изпълнение на т. 5 от Заповед СОА18-РД09-1032/01.10.2018 г. на кмета на Столична община и Решение по Протокол от заседание на комисия, назначена със Заповед РКП19-РД56-47/19.03.2019 г. на кмета на район „Красна поляна”

CO – район „Красна поляна”, уведомява за следното:

Продължава с 15 (петнадесет) дни срока за подаване на оферти за отдаване под наем на свободен – нежилищен имот, терен частна общинска собственост на територията на район „Красна поляна”, представляващ:

1. Терен с № 2.4, с площ от 12.00 кв. м, находящ се в гр.София, CO – р-н "Красна поляна", кв. 158, м."Разсадника – Бежанци“, при специфични конкурсни условия, които не могат да бъдат променяни: за разполагане на преместваем обект за търговия с промишлени стоки, при начална месечна наемна цена от 45,60 лв. без включен ДДС.

Място за закупуване на конкурсната документация е сградата на район „Красна поляна”, ул. „Освобождение” № 25, от 20.03.2019 г. до 03.04.2019 г. от 08:30 часа до 17:00 часа.

Конкурсни документи се подават в сградата на район „Красна поляна”, ул. „Освобождение" №25 – деловодство, от 20.03.2019 г. до 03.04.2019 г. от 08:30 часа до 17:00 часа.

Цена на конкурсната документация: 60 лв. с ДДС.

Гаранция за участие в конкурса: 200 лв.

Конкурсът ще се проведе в сградата на район „Красна поляна”, ул. „Освобождение" № 25, Заседателна зала, на 04.04.2019 г. от 10:00 часа.

Телефон за връзка: 02 9 219 225, 02 9 217 241.

 

20.03.2019