Район Красна поляна продължава с 15 дни срока за подаване на оферти за отдаване под наем на част на имот в кв. Факултета, за складови нужди

На основание чл. 31, ал. 2 от НУРПТК на СОС и в изпълнение на т. 4 от Заповед СО-РД-09-2150/02.12.2014 г. на кмета на Столична община и решение по Протокол от заседание на комисия, назначена със заповед РКП16-РД56-10/11.02.2016 г. на кмета на район „Красна поляна"

СО - Район „Красна поляна” уведомява следното:

Продължава с 15 (петнадесет) дни срокът за подаване на оферти за отдаване под наем на свободен - нежилищен имот, терени частна общинска собственост на територията на Район „Красна поляна”, представляващ: 
1.1 Източната част на имот с идентификатор 68134.1104.147, с площ от 6500 кв.м., целият имот с площ от 16 113 кв.м., кв. Факултета, м. Национален физкултурен комбинат, АОС 1059 от 03.07.2013 г., за складови нужди, с начална конкурсна цена - 520 лв. месечно, без ДДС.

Място за закупуване на конкурсната документация е сградата на район „Красна поляна”,ул. „Освобождение” № 25, от 12.02.2016 г. до 26.02.2016 г. от 08:30 часа до 17:00 часа.

Конкурсни документи се подават в сградата на район „Красна поляна”, ул. „Освобождение” № 25 - Деловодство от 12.02.2016 г. до 26.02.2016 г. от 08:30 часа до 17:00 часа.

Цена на конкурсната документация е 60 лв. c ДДС.

Гаранция за участие в конкурса е 200 лв.

Конкурсът ще се проведе в сградата на район „Красна поляна”, ул. „Освобождение” № 25, Заседателна зала на 29.02.2016 г. от 10.00 часа.

Телефон за връзка: 02 9 217 225, 02 9 217 241
16.02.2016