Район Красна поляна отдава под наем за срок от 5 години на част на имот в кв. Факултета, за складови нужди

РАЙОН „КРАСНА ПОЛЯНА”

СО - Район „Красна поляна” на основание Заповед № СО-РД-09-2150/02.12.2014 г. на Кмета на Столична община отдава под наем на свободен, нежилищен имот - частна общинска собственост, за срок от 5 години по реда на Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичния общински съвет, за следния обект:

1.1. Източната част на имот с идентификатор 68134.1104.147, с площ от 6500 кв.м., целият имот с площ от 16 113 кв.м., кв. Факултета, м. Национален физкултурен комбинат, АОС 1059 от 03.07.2013 г., за складови нужди, с начална конкурсна цена - 520 лв. месечно, без ДДС.

Място за закупуване на конкурсната документация е сградата на район „Красна поляна”, ул. „Освобождение” № 25, от 12.01.2016 г. до 10.02.2016 г. от 08:30 часа до 17:00 часа.

Конкурсни документи се подават в сградата на район „Красна поляна”, ул. „Освобождение” № 25, Деловодство от 12.01.2016 г. до 10.02.2016 г. от 08:30 часа до 17:00 часа.

Цена на конкурсната документация е 60 лв. С ДДС.

Гаранция за участие в конкурса е 200 лв.

Конкурсът ще се проведе в сградата на район „Красна поляна”, ул. „Освобождение” № 25, Заседателна зала на 11.02.2016 г. от 10:00 часа.

Телефон за връзка: 02/921 7225; 02/921 7241.

12.01.2016