Район „Красна поляна” обявява удължаване с 15 /петнадесет/ дни срокът за подаване на оферти за отдаване под наем под наем на реални части от имот в улична регулация, публична общинска собственост, находящ се на територията на СО - район „Красна поляна”, м. ’’Разсадника - Бежанци”, бул.”Ал.Стамболийски” пред блокове 51 и 52, за разполагане на преместваеми обекти

На основание чл. 31, ал.2 от НУРПТК на СОС и в изпълнение на т. 5 от Заповед СОА20-РД98-21/26.06.2020 г. на кмета на Столична община и решение по Протокол от заседание на комисия, назначена със заповед РКП20-РД56-115/25.08.2020 г. на кмета на район „Красна поляна”

СО - Район „Красна поляна” уведомява следното:

Продължава с 15 /петнадесет/ дни срокът за подаване на оферти за отдаване под наем под наем за срок от 5 /пет/ години, при условията на чл. 55 от ЗУТ, на реални части от имот в улична регулация, публична общинска собственост, находящ се на територията на СО - район „Красна поляна”, м.’’Разсадника - Бежанци”, бул.”Ал.Стамболийски” пред блокове 51 и 52, за разполагане на преместваеми обекти, съгласно одобрена от Гл. архитект на Столична община схема при специфични конкурсни условия, които не могат да бъдат променяни, както следва:

1. Терен  с № 7.5 с площ от 16.00 кв.м., находящ се на бул.”Ал.Стамболийски” пред блокове 51 и 52 по индивидуален проект, със специфично конкурсно условие на обекта - за народни занаяти, с начална наемна цена от 80,00 лв., без ДДС /5.00 лв.за кв.м./

2. Терен  с № 7.6 с площ от 16.00 кв.м., находящ се на бул.”Ал.Стамболийски” пред блокове 51 и 52 по индивидуален проект, със специфично конкурсно условие на обекта - за народни занаяти, с начална наемна цена от 80,00 лв., без ДДС /5.00 лв.за кв.м./

3. Терен  с № 7.7 с площ от 16.00 кв.м., находящ се на бул.”Ал.Стамболийски” пред блокове 51 и 52 по индивидуален проект, със специфично конкурсно условие на обекта - за народни занаяти, с начална наемна цена от 80,00 лв., без ДДС /5.00 лв.за кв.м./

4. Терен  с № 7.8 с площ от 16.00 кв.м., находящ се на бул.”Ал.Стамболийски” пред блокове 51 и 52 по индивидуален проект, със специфично конкурсно условие на обекта - за народни занаяти, с начална наемна цена от 80,00 лв., без ДДС /5.00 лв.за кв.м./

5. Терен  с № 7.9 с площ от 16.00 кв.м., находящ се на бул.”Ал.Стамболийски” пред блокове 51 и 52 по индивидуален проект, със специфично конкурсно условие на обекта - за народни занаяти, с начална наемна цена от 80,00 лв., без ДДС /5.00 лв.за кв.м./

6. Терен с № 7.10 с площ от 4.00 кв.м., находящ се на бул. ”Ал.Стамболийски” пред блокове 51 и 52 по индивидуален проект, със специфично конкурсно условие на обекта - за парфюмерия, с начална наемна цена от 28,00 лв., без ДДС /7.00 лв.за кв.м./

Място за закупуване на конкурсната документация е сградата на район „Красна поляна”, ул. „Освобождение” № 25, от 26.08.2020 г. до 16.09.2020 г. от 08:30 часа до 17:00 часа.

Конкурсни документи се подават в сградата на район „Красна поляна”, ул. „Освобождение” №25 - Деловодство от 26.08.2020 г. до 16.09.2020 г. от 08:30 часа до 17:00 часа.

Цена на конкурсната документация е 60 лв. с ДДС.

Гаранция за участие в конкурса е 200 лв.

Конкурсът ще се проведе в сградата на район „Красна поляна”, ул. „Освобождение” № 25, Заседателна зала на 17.09.2020 г. от 10.00 часа.

Телефон за връзка: 02 9 217 225, 02 9 217 241

 


 

26.08.2020