Район „Красна поляна” обявява процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на реална част от имот, частна общинска собственост, находящ се на ул.”Христо Благоев” и ул.”Хъшове” за поставяне на преместваем търговски обект, по индивидуален проект и съобразно одобрена локална схема за група павилиони №30

 

ОБЯВА

 

CO - Район „Красна поляна” обявява процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5/пет/ години, на реална част от имот с площ от 50 кв.м. от общински поземлен имот с идентификатор 68134.1106.58, частна общинска собственост, находящ се на ул.”Христо Благоев” и ул.”Хъшове” за поставяне на преместваем търговски обект, по индивидуален проект и съобразно одобрена локална схема за група павилиони №30, с начална месечна конкурсна наемна цена, определена от сертифициран оценител - 250.00 лв. без ДДС и специфично конкурсно условие - за кафе-аперитив.

Място за закупуване на конкурсната документация е сградата на район „Красна поляна”,ул. „Освобождение” № 25, от 27.04.2021 г. до 27.05.2021 г. от 08:30 часа до 17:00 часа.

Конкурсни документи се подават в сградата на район „Красна поляна”, ул. „Освобождение” №25 - Деловодство от 27.04.2021 г. до 27.05.2021 г. от 08:30 часа до 17:00 часа.

Цена на конкурсната документация е 60 лв. с Д ДС.

Гаранция за участие в конкурса е 200 лв.

Конкурсът ще се проведе в сградата на район „Красна поляна”, ул. „Освобождение” № 25, Заседателна зала на 28.05.2021 г. от 10.00 часа.

Телефон завръзка 02 9 217 241

26.04.2021