Район "Красна поляна" обявява обществено обсъждане за комплексен проект за инвестиционна инициатива за: „Модернизация на жп участък: София-Перник-Радомир, за проект: „Модернизация на железопътна линия София-Перник-Радомир, част от Трансевропейската транспортна мрежа", в обхвата на Подучастък 1.1 Централна гара София-Владая от проектен км 1+220 до проектен км 15+332 по Път 1. Комплексният проект...

 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

 

на

 

комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) за: „Модернизация на железопътен участък: София-Перник-Радомир, за проект: „Модернизация на железопътна линия София-Перник-Радомир, част от Трансевропейската транспортна мрежа", в обхвата на Подучастък 1.1 Централна гара София-Владая от проектен км 1+220 до проектен км 15+332 по Път 1. Комплексният проект съдържа проекти на подробни устройствени планове (ПУП) – изменение на планове за регулация и застрояване (ИПРЗ), изменение на планове за улична регулация (ИПУР) и парцеларен план (ПП) за трасето на железопътната линия и за изместване и реконструкция на съществуващи съоръжения на техническата инфраструктура. Проектната разработка обхваща трасето на съществуващата железопътна линия София-Радомир и съседните на нея територии.

Район „Красна поляна” уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че на основание Заповед №  РКП21-РД56-167/23.07.2021 год.  на кмета на район „Красна поляна” ще се проведе представяне на проекта на 02.08.2021 год. от 17:00 в двора на район „Красна поляна”, ул. „Освобождение” № 25.

 В срок до 11.08.2021 год. включително в деловодството на район „Красна поляна” или на електронната поща на района – toa_krpoliana@mail.bg  могат да се подават  писмени становища, мнения и предложения по проекта, чрез район „Красна поляна”,  до Главния архитект на СО.  Становищата, постъпили след посочения срок, не се разглеждат.

 Проектът може да се разгледа на сайта на НАГ – устройствени планове – подробни устройствени планове за район „Красна поляна”. Допълнителна информация по проекта може да се получава на тел. 02-921-72-59 в рамките на работното време  от 8:30 ч. до 17:00 ч.

Заключителна дискусия  по проекта да се проведе на 13.08.2020 г. от 17:00 ч. в двора на сградата на район „Красна поляна”, ул. „Освобождение” № 25.

23.07.2021