Район Красна поляна обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на двуетажна сграда със застроена площ от 131 кв.м
СО - Район „Красна поляна” на основание Заповед № РД-09-2471/12.12.2014 г. на Кмета на Столична община, обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на свободен, нежилищен имот, частна общинска собственост както следва:
Двуетажна сграда със застроена площ от 131 кв.м., с идентификатор 68134.1108.138.1 в УПИ І от кв.29, намиращ се на ул.” Кенали ” №7, за стопанска дейност.
   
Място за закупуване на конкурсната документация е сградата на район „Красна поляна”, ул. „Освобождение” № 25, от 15.01.2015 г. до 13.02.2015 г. от 08:30 часа до 17:00 часа.
   
Конкурсни документи се подават в сградата на район „Красна поляна”, ул. „Освобождение” №25 – Деловодство от 15.01.2015 г. до 13.02.2015 г. от 08:30 часа до 17:00 часа.
   
Цена на конкурсната документация е 60 лв. с ДДС.
   
Гаранция за участие в конкурса е 200 лв.
   
Конкурсът ще се проведе в сградата на район „Красна поляна”, ул. „Освобождение” № 25, Заседателна зала на 16.02.2015 г. от 10.00 часа.
   
Телефон за връзка: 02 9 217 225, 02 9 217 241
15.01.2015