Район "Красна поляна" обявява конкурс за отдаване под наем на свободен нежилищен имот, частна общинска собственост, за складови нужди

СО – район ,Красна поляна", на основание Заповед №СОА18-РД09-237/15.02.2019 г. на кмета на Столична община, обявява конкурс за отдаване под наем на свободен нежилищен имот, частна общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 68134.1112.56 по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-50 от 02.11.2011 година на изпълнителния директор на АГКК, с площ от 764 кв. м, находящ се в м. “Барите – 2 част“, за който имот е съставен акт за общинска собственост №967/04.04.2012 г. Имотът да бъде отдаден под наем с предназначение – за складови нужди.

Начална месечна наемна цена, определена съгласно предложението на сертифициран оценител, по реда на Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община, в размер на 214 лв.

Място за закупуване на конкурсната документация е сградата на район „Красна поляна", ул. „Освобождение" № 25, от 26.02.2019 г. до 27.03.2019 г. от 08:30 часа до 17:00 часа.

Конкурсни документи се подават в сградата на район „Красна поляна”,  ул. „Освобождение" № 25 – деловодство, от 26.02.2019 г. до 27.03.2019 г. от 08:30 часа до 17:00 часа.

Цената на конкурсната документация е 60.00 лв. с ДДС.

Гаранцията за участие в конкурса е 200 лв.

Конкурсът ще се проведе в сградата на район "Красна поляна", ул. "Освобождение" № 25, Заседателна зала, на 28.03.2019 г. от 10:00 часа.

Телефон за връзка: 02 9 217 225; 02 9 217 241.

 

 

 

 


 

25.02.2019