Район "Красна поляна" обявява конкурс за отдаване под наем на свободен нежилищен имот, частна общинска собственост, за поставяне на преместваеми търговски обекти

 

СО – район „Красна поляна”, на основание Заповед СОА19-РД09-163/31.01.2019 г. на кмета на Столична община, обявява конкурс за отдаване под наем на свободен нежилищен имот, частна общинска собственост, актуван с акт за частна общинска собственост № 1184/24.08.2015 г. на СО – район „Красна поляна“, вписан в книгите по вписване на Службата по вписванията – гр. София, представляващ: поземлен имот с идентификатор 68134.1108.115, целият с площ от 24 914,00 кв. м, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-50/02.11.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК (изм. със Заповед № 18-15364-31.12.2014 от 30.12.2014 г.), за поставяне на преместваеми търговски обекти съгласно локална схема за разполагане на преместваеми търговски обекти и съоръжения при условията на чл. 56, ал. 1 от ЗУТ – група павилиони № 47 – № 6 и № 11, одобрена от главния архитект на Столична община, както следва:
1.1. Реална част от ПИ 68134.1108.115, с площ от 9 (девет) кв. м, за разполагане на преместваем обект – стационарен павилион № 47. 11 по индивидуален проект, при начална конкурсна месечна цена от 50.00 лв. без включен ДДС (5.55 лв. за кв. м). Специфично конкурсно условие – изграденият павилион следва да бъде предназначен за търговия с цветя.
1.2. Реална част от ПИ 68134.1108.115, с площ от 48.30 (четиридесет и осем цяло и тридесет стотни) кв. м, за разполагане на преместваем обект – стационарен павилион № 47. 6 по индивидуален проект, при начална конкурсна месечна цена от 169.00 лв. без включен ДДС (3,50 лв. за кв. м). Специфично конкурсно условие – изграденият павилион следва да бъде предназначен за пакетирани промишлени стоки.
Място за закупуване на конкурсната документация е сградата на район „Красна поляна”, ул. „Освобождение” № 25, от 19.02.2019 г. до 20.03.2019 г. от 08:30 часа до 17:00 часа.
Конкурсни документи се подават в сградата на район „Красна поляна”, ул. „Освобождение” № 25 – деловодство от 19.02.2019 г. до 20.03.2019 г. от 08:30 часа до 17:00 часа.
Цена на конкурсната документация е 60.00 лв. с ДДС.
Гаранция за участие в  конкурса е 200 лв.
Конкурсът ще се проведе в сградата на район „Красна поляна”, ул. „Освобождение” № 25, Заседателна зала на 21.03.2019 г. от 10.00 часа.
Телефон за връзка: 02 9 217 225, 02 9 217 241.

 

КМЕТ НА РАЙОН "КРАСНА ПОЛЯНА":............................

                                                                     /ИВАН ЧАКЪРОВ/


 

18.02.2019