Район „Красна поляна” обявява конкурс за отдаване под наем на самостоятелен обект, намиращ се в трафопост, целият с площ от 168,00 кв. м, състоящ се от помещение за високо напрежение и клуб – частна общинска собственост, находящ се в гр. София, район „Красна поляна”, местност „Разсадника – Бежанци”

СО – район „Красна поляна”, на основание Заповед СОА 18-РД09-1117/07.08.2019 г. на кмета на Столична община, на основание чл. 30, ал. З и чл. 31 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичен общински съвет и на основание чл. 14, ал.1, 2 и ал. З от Наредбата за общинската собственост и чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, обявява конкурс за отдаване под наем на самостоятелен обект, намиращ се в трафопост, целият с площ от 168,00 кв. м, състоящ се от помещение за високо напрежение и клуб – частна общинска собственост, актуван с АОС № 688/12.05.2004 г., находящ се в гр. София, район „Красна поляна”, местност „Разсадника – Бежанци”, ж.к. „Илинден”, кв. 157, УПИ 1, представляващ:

Самостоятелен обект с идентификатор 68134.1106.5.2 по КККР, одобрен със Заповед № РД18-50/02.11.2011 г. на изпълнителния директор на АГКР, с площ от 75,00 кв. м, за търговска дейност.

С начална наемна цена: 366,00 лева на месец, без ДДС.

Място за закупуване на конкурснага документация е сградата на район „Красна поляна”,ул. „Освобождение” № 25, от 14.08.2019 г. до 12.09.2019 г. от 08:30 часа до 17:00 часа.

Конкурсни документи се подават в сградата на район „Красна поляна”, ул. „Освобождение” № 25 – деловодство от 14.08.2019 г. до 12.09.2019 г. от 08:30 часа до 17:00 часа.

Цената на конкурсната документация е 120 лв. с ДДС.

Гаранцията за участие в конкурса е 200 лв.

Конкурсът ще се проведе в сградата на район „Красна поляна”, ул. „Освобождение” № 25, Заседателна зала, на 13.09.2019 г. от 10,00 часа.

 

12.08.2019