Район „Красна поляна” обявява конкурс за отдаване под наем на нежилищен имот - частна общинска собственост находящ се в гр. София, район ’’Красна поляна”, бул.” Александър Стамболийски” №182

ОБЯВА


CO - Район „Красна поляна” обявява процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години, на нежилищен имот - частна общинска собственост, актуван с АЧОС №1355/2019 г.на СО район „Красна поляна”, находящ се в гр. София, район ’’Красна поляна”, бул.” Александър Стамболийски” №182, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 68134.1106.350.5.1 с площ от 140 кв.м. на първия етаж, с начална месечна конкурсна цена, определена от сертифициран оценител - 710,00 лв. без ДДС, със специфично конкурсно условие - за магазин за търговия.

Място за закупуване на конкурсната документация е сградата на район „Красна поляна”, ул. „Освобождение” № 25, от 28.04.2021 г. до 31.05.2021 г. от 08:30 часа до 17:00 часа.

Конкурсни документи се подават в сградата на район „Красна поляна”, ул. „Освобождение” №25 - Деловодство от 28.04.2021 г. до 31.05.2021 г. от 08:30 часа до 17:00 часа.

Цена на конкурсната документация е 60 лв. с ДДС.

Гаранция за участие в конкурса е 200 лв.

Конкурсът ще се проведе в сградата на район „Красна поляна”, ул. „Освобождение” № 25, Заседателна зала на 01.06.2021 г. от 10.00 часа.

Телефон за връзка: 02 9 217 225, 02 9 217 241


 

26.04.2021