Район „Красна поляна” обявява конкурс за отдаване под наем на недвижими имоти, публична общинска собственост – сгради

 

ОБЯВЛЕНИЕ

Район „Красна поляна” – СО, представляван от кмета на района Иван Чакъров, организира и провежда конкурс на основание чл. 14, ал. 7, от Закона за общинската собственост, чл. 13 от Наредба за общинската собственост, чл. 30, ал. 1 и чл. 31, ал. 1, ал. 2 и ал. З от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, приета с Решение № 111 по Протокол № 10 от 12.03.2020 г. на СОС, във връзка с Наредба за общинска собственост и чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА, Заповед № СОА20-РД-09-1693/16.04.2020 г. на кмета на Столична община и Решение № 111 по Протокол № 10 от 12.03.2020 г. на СОС с предмет:

Отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на недвижим имот – публична общинска собственост, актуван с АПОС № 1337/28.03.2019 г. на СО – район “Красна поляна", находящ се в град София, СО – район „Красна поляна", бул. „Никола Мушанов” № 147, представляващ бивша Професионална гимназия по битова и електро-транспортна техника, състояща се от двуетажна сграда с ид.№ 68134.1107.276.1 с площ 181 кв. м, едноетажна сграда с ид.№ 68134.1107.276.2 с площ 49 кв. м, четириетажна сграда с ид. № 68134.1107.276.3 с площ 925 кв. м, двуетажна сграда с ид. № 68134.1107.276.4 с площ 574 кв. м, едноетажна сграда с ид. № 68134.1107.276.6 с площ 7 кв. м, заедно с реална част с площ 8 000 кв. м от поземлен имот с ид. № 68134.1107.27, целият с площ 17 924 кв. м, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-50/02.11.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, попадащ в УПИ II от кв. 2 по регулационния план на м. „НПЗ „Средец", актуван с АПОС № 1336/28.03.2019 г. на СО – район „Красна поляна”.

Началната месечна конкурсна цена е в размер на 3 362,50 лв. на месец без ДДС.

Цената па конкурсна документация за участие е 10 лева с вкл. ДДС.

Гаранцията за участие е в размер на 3 500 лева.

Времето за оглед на обекта, срокът за получаване на документацията за участие, внасянето на гаранцията за участие и срокът за подаване на офертите е от 19.05.2020 г. до 17.06.2020 г. Тел. за връзка 0885033308 или 02 921 72 – ст. експерт ОСДКС – Бойка Шопова. На тези телефони може да се поставят и въпроси от участниците относно процедурата!!!

Конкурсът ще се проведе на 18.06.2020 г. от 10:00 часа  в стая № 206 на район "Красна поляна" – СО.

 

 

Кмет на район "Красна поляна“..........................

                                                         /Иван Чакъров/

19.05.2020