Район "Красна поляна" обявява конкурс: „Столово хранене – за организиране на ученическо столово хранене в 92. „Димитър Талев”, находящо се на територията на район "Красна поляна"

Заповед № СОА19-РД09-591/23.04.2019 г. и Заповед № ТОА19-РД09-590/23.04.2019 г. на кмета на Столична община и Заповед № РКП19-РД56-122/20.06.2019 г. на кмета на район „Красна поляна” обявява конкурс: „Столово хранене – за организиране на ученическо столово хранене в 92. „Димитър Талев”, находящо се на територията на район "Красна поляна".

Предмет на конкурса: отдаване под наем на обекти за осъществяване на ученическо столово хранене в 92. „Димитър Талев”, находящо се на територията на СО – район „Красна поляна", разделен на обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1 (Помещение, отредено за ученическо и столово хранене):

Наемна цена 211,20 лв. (двеста и единадесет лева и двадесет стотинки) без ДДС, определена съгласно Наредба за цените при сделките с недвижими имоти на Столична община, приета с Решение № 81 по Протокол № 7 от 28.02.2008 г., изм. и доп. с Решение № 578 по Протокол № 51 от 24.10.2013 г. на СОС.

Обособена позиция № 2 (Помещение, отредено за ученически бюфет):

Наемна цена 6,10 лв. (шест лева и десет стотинки) без ДДС, определена съгласно Наредба за цените при сделките с недвижими имоти на Столична община, приета с Решение № 81 по Протокол № 7 от 28.08.2008 г., изм. и доп. с Решение № 578 по Протокол № 51 от 24.10.2013 г. на СОС.

Място за закупуване на конкурсната документация е сградата на район „Красна поляна”, ул. „Освобождение” № 25, от от 08:30 часа на 02.07.2019 г. до 17:00 часа на 31.07.2019 г.

Конкурсни документи се подават в сградата на район „Красна поляна”, ул. „Освобождение” № 25 – деловодство, от 02.07.2019 г. до 31.07.2019 г. от 08:30 часа до 17:00 часа.

Цена на конкурсната документация: 50 лв. с ДДС.

Гаранция за участие в конкурса: 200 лв.

Разглеждането на офертите ше се проведе на 01.08.2019 г. от 10:00 часа в сградата на CO – paйон "Красна поляна", на адрес: ул. „Освобождение” № 25.

Телефон за връзка: 02 9 217 225; 02 9 217 251.

01.07.2019